Trả lời kiến nghị cử tri

08:41 - Thứ Tư, 11/04/2018 Lượt xem: 5393 In bài viết
Kiến nghị: Chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Ðiều 8, Nghị định số 108/2014/NÐ-CP chưa bảo đảm công bằng giữa các đối tượng. Ðề nghị sửa đổi Khoản 3 và Khoản 4, Ðiều 8 theo hướng các đối tượng này ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật và bảo hiểm xã hội, không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi còn được hưởng các khoản trợ cấp tiền lương nghỉ hưu trước tuổi.

Trả lời: (Văn bản số 365/BNV-TCBC ngày 25/1/2018 của Bộ Nội vụ).

Thực hiện phân công của Chính phủ, hiện nay Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 108/2014/NÐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Ðiện Biên để nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ sửa đổi cho phù hợp, bảo đảm sự công bằng giữa các đối tượng tinh giản biên chế với những người không thuộc đối tượng tinh giản biên chế nghỉ hưu đúng tuổi.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác