Trả lời kiến nghị cử tri

08:10 - Thứ Hai, 09/04/2018 Lượt xem: 6999 In bài viết
Kiến nghị: Theo quy định tại Ðiều 43, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, công chức kiểm lâm có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp ngăn chặn, trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, còn viên chức không có thẩm quyền trên. Vì vậy, khi thực hiện nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm gặp nhiều khó khăn khi số lượng công chức chưa được bố trí đủ theo quy định Khoản 3, Ðiều 28 Nghị định số 117/2010/NÐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ. Ðề nghị Bộ Nội vụ cho phép tỉnh Ðiện Biên được điều chuyển viên chức đang công tác tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé sang công chức kiểm lâm để thuận lợi quá trình thực hiện nhiệm vụ và được hưởng các chế độ phụ cấp công vụ như công chức kiểm lâm.

Trả lời: (Văn bản số 6832/BNV-TCCB ngày 26/12/2018 của Bộ Nội vụ).

- Về xác định công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Theo quy định Khoản 5, Ðiều 11 Nghị định số 06/2010/NÐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ thì “Người giữ các vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước” được xác định là công chức (công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập).

Tại Khoản 1, Ðiều 50 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 đã quy định: Ban Quản lý khu rừng đặc dụng,  trong đó có Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên là tổ chức sự nghiệp.

Căn cứ các quy định của pháp luật nên trên UBND tỉnh Ðiện Biên xác định những người làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về kiểm lâm tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé là công chức (công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập) và tiền lương được bảo đảm từ quỹ lương của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật. Biên chế công chức của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé thuộc số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Về phụ cấp công vụ

Căn cứ quy định tại Nghị định số 34/2012/NÐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ thì những người được xác định là công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị định nêu trên.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top