Quyết liệt hành động vì Ðiện Biên phát triển

15:21 - Thứ Ba, 06/02/2018 Lượt xem: 5341 In bài viết
ĐBP - Trong năm 2017, kinh tế của tỉnh đã đạt được một số thành tựu nổi bật như: Tái cơ cấu nông nghiệp đã đi đúng định hướng và đạt kết quả bước đầu; các quy hoạch được triển khai; các dự án thủy điện, dự án đầu tư theo hình thức BT, BOO được cấp phép đầu tư và được triển khai trong năm 2018. Những yếu tố này sẽ tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì một Ðiện Biên phát triển, chính quyền các cấp cần quyết liệt hành động ngay những ngày đầu, tháng đầu của năm bản lề thực hiện mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020.

Tập trung vào lĩnh vực trọng điểm

Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ chủ đạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, trong phát triển kinh tế tỉnh xác định trước hết tập trung phát triển nông - lâm nghiệp và kinh tế nông thôn. Ðể thực hiện nhiệm vụ này UBND tỉnh sẽ triển khai đồng bộ và hiệu quả chính sách hỗ trợ sản xuất, mở rộng diện tích lúa ruộng; khuyến khích sản xuất lương thực theo mô hình cánh đồng lớn có sự liên kết, hợp tác với doanh nghiệp và Nhà nước trong sản xuất. Năm nay, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo Ðề án Tái cơ cấu nông nghiệp đã được phê duyệt và kế thừa kết quả đạt được trong năm 2017. Cùng với đó là nhân rộng, phát huy kết quả của các chuỗi liên kết trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ và huyện Ðiện Biên, tạo sự lan tỏa đến địa bàn các huyện, thị trong tỉnh. Ðồng thời, đẩy mạnh sự tham gia của các cấp, các ngành trong việc vận động nhân dân hợp tác, góp đất cùng doanh nghiệp thực hiện các dự án trồng cây công nghiệp, dự án sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn.

 

Ðồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên giáo viên, cán bộ Trường Mầm non xã Mường Lói (huyện Ðiện Biên) trong đợt mưa lũ đầu tháng 8/2017. Ảnh: Văn Tâm

Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, tỉnh tiếp tục triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Ðề án Phát triển hệ thống đô thị tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2016 - 2020; tập trung hoàn thiện các quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng các đô thị trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ, quy hoạch các thị trấn trung tâm huyện trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để kêu gọi thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng, khai thác tiềm năng quỹ đất hiện có. Tăng cường công tác quản lý tiến độ, quản lý chất lượng các công trình xây dựng để đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án đầu tư từ ngân sách và dự án đầu tư của các thành phần kinh tế.

Thực hiện mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, đưa Ðiện Biên trở thành trung tâm du lịch quan trọng của cả nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tỉnh tích cực triển khai các nội dung trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch. Trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ này là hoàn thiện Ðề án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Ðiện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch tỉnh Ðiện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; mở rộng các hoạt động liên kết, đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

 

Khách du lịch trải nghiệm đẩy xe đạp thồ tại Lễ hội Hoa ban năm 2017. Ảnh: Anh Tuấn

Tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; phát triển các thành phần kinh tế. Tập trung vào các giải pháp cụ thể là: Tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch hành động Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; tập trung rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quá trình giải quyết thủ tục đầu tư, giao đất, cho thuê đất để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thu hút đầu tư, thực hiện nhất quán các chính sách ưu đãi hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP đã cho chủ trương đầu tư; các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Rà soát, điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư cho phù hợp với thực tế với những cơ chế thông thoáng, tạo điều kiện tối đa nhất để thu hút các nhà đầu tư. Phấn đấu năm 2018, số lượng các dự án kêu gọi đầu tư đạt 15 dự án, với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, trong đó có ít nhất 1 dự án FDI. Tập trung rà soát cơ chế chính sách, chuẩn bị tốt các chương trình dự án làm cơ sở thu hút, kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp, tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng của tỉnh. Tăng cường công tác vận động, thu hút nguồn vốn ODA. Tỉnh sẽ nỗ lực tạo hành lang pháp lý thông thoáng, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Phấn đấu số lượng đăng ký mới năm 2018 là 120 doanh nghiệp và 20 hợp tác xã, với tổng số vốn đăng ký 1.000 tỷ đồng. Cùng với đó là tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư bằng việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác quản lý đầu tư theo đúng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công 2018 theo đúng các quy định hiện hành. Tích cực tuyên truyền phổ biến chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong thực hiện các dự án hạ tầng phục vụ trực tiếp lợi ích của nhân dân như giao thông, thủy lợi cấp nước để từng bước tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng. Xây dựng quy chế quản lý, vận hành duy tu các công trình hạ tầng khu vực nông thôn nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, cấp nước theo hướng huy động sự đóng góp bằng ngày công lao động tham gia quản lý duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo phát huy hiệu quả và đảm bảo tuổi thọ công trình...

 

Giúp dân làm đường nông thôn mới. Ảnh: Đức Hạnh

Quyết liệt hành động để hoàn thành mục tiêu

“Từ kết quả đạt được của năm 2017, tỉnh đã có nền tảng tốt hơn để bước Sang năm 2018, năm có ý nghĩa then chốt trong việc thực hiện kế hoạch phát triển”
UBND tỉnh quyết tâm đẩy mạnh công tác xây dựng củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh; công tác dân vận của cơ quan Nhà nước; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với tất cả loại hình cơ sở. Ðẩy mạnh việc tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, Quyết định số 2218/QÐ-TTg và Nghị định số 108/2014/NÐ-CP, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong đó chú trọng: Rà soát thực hiện hiệu quả Ðề án Tinh giản biên chế; rà soát, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng thu gọn đầu mối, giảm khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyển một số nhiệm vụ mà cơ quan Nhà nước không cần thiết phải trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện không có hiệu quả sang các tổ chức ngoài Nhà nước đảm nhận; thực hiện giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp khi có đủ điều kiện. Ðẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức; rà soát cắt giảm, sửa đổi, kiến nghị sửa đổi kịp thời các thủ tục hành chính không phù hợp. Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, đổi mới phương thức điều hành của các cơ quan hành chính theo hướng mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị; tiếp tục mở rộng thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trên một số lĩnh vực. Ðổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, nhất là tuyển dụng và bổ nhiệm theo hướng công khai, minh bạch, có tiêu chí rõ ràng với từng vị trí công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan tuyển dụng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và kỷ luật hành chính. Tiếp tục chấn chỉnh thực hiện tốt hơn chế độ thông tin báo cáo của các cơ quan, ban, ngành của các địa phương.

Mùa A Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Bình luận

Tin khác

Back To Top