Mường Chà chú trọng phát triển Ðảng ở thôn, bản

10:00 - Thứ Hai, 05/02/2018 Lượt xem: 6217 In bài viết
ĐBP - Với chủ trương và giải pháp tích cực trong công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở thôn bản, từ chỗ còn hàng chục thôn bản, trường học, trạm y tế chưa có đảng viên, đến nay 100% các thôn bản, trường học, trạm y tế trên địa bàn huyện Mường Chà đều đã có đảng viên, các tổ chức đảng ở thôn, bản hoạt động ngày càng hiệu quả.

Ðầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn huyện còn 6 bản, 1 trạm y tế chưa có đảng viên; 45 bản, 7 trường học, 11 trạm y tế chưa có chi bộ. Chất lượng đội ngũ đảng viên, từ năng lực thực tiễn cho đến trình độ nhận thức mọi mặt còn nhiều hạn chế, do đó vai trò đầu tàu gương mẫu đối với quần chúng chưa được như mong muốn; các chi bộ ở thôn bản chất lượng hoạt động, sinh hoạt còn nhiều hạn chế, bất cập. Thực trạng trên là một trở ngại lớn trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Ðảng nói chung, công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở các thôn bản nói riêng, Ðảng bộ huyện Mường Chà xác định: Ðể phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững trước hết phải xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững chắc từ huyện đến tận các xã và thôn bản. Muốn vậy cần phải nỗ lực phát triển, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn để làm hạt nhân nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Trên cơ sở của thực trạng và mục tiêu Nghị quyết toàn khóa, Ðảng bộ huyện xây dựng Nghị quyết chuyên đề: “Về chương trình hành động của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện, thực hiện Nghị quyết với những nội dung cụ thể để xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, trong đó chú trọng giải pháp phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở thôn bản nhằm nỗ lực thực hiện mục tiêu xóa bản chưa có đảng viên, giảm số bản chưa có chi bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Huyện ủy viên, các ban đảng, các ban, ngành, đoàn thể phụ trách thôn, bản đưa nội dung phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở thôn bản vào chương trình công tác, giúp đỡ cơ sở thực hiện nghị quyết. Ðối với Ban Tổ chức Huyện ủy, hàng tháng, quý đều cử cán bộ xuống cơ sở rà soát nguồn kết nạp Ðảng làm căn cứ xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng tới từng đảng bộ cơ sở. Ðịnh kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm, Thường trực Huyện ủy nghe và cho ý kiến về công tác phát triển đảng ở các thôn bản, trong các đoàn thể và đồng bào dân tộc thiểu như: Mông, Thái, Khơ Mú, Kháng...

Thực hiện nghị quyết chuyên đề và chương trình xây dựng, củng cố tổ chức Ðảng ở thôn bản, cấp ủy 12 xã, thị trấn trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phân công cán bộ đảng viên là người đang công tác tại cơ quan xã chuyển chính thức về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, bản vừa làm nhiệm vụ chính trị, vừa để củng cố hệ thống chính trị, xây dựng các hội, đoàn thể vững mạnh, tìm và tạo nguồn phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở thôn bản.

Với cách làm trên, trong 2 năm (2016 - 2017), các tổ chức cơ sở đảng đã giới thiệu, tạo nguồn 537 quần chúng ưu tú, trong đó đã có 383 quần chúng ưu tú được kết nạp Ðảng (đạt trên 76% chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ). Ðặc biệt là, trong tổng số 383 đảng viên mới được kết nạp, có 123 đảng viên kết nạp từ thôn, bản. Nếu như đầu năm 2016, Ðảng bộ huyện chỉ có gần 2.000 đảng viên, 138 chi bộ trực thuộc 49 tổ chức cơ sở đảng và còn 6 bản, 1 trạm y tế chưa có đảng viên; 46/124 bản, 7/45 trường học, 11/12 trạm y tế chưa có chi bộ; nhưng chỉ sau 2 năm nỗ lực, quyết tâm đến nay toàn Ðảng bộ huyện đã có 2.393 đảng viên, trong đó có 1.824 đảng viên ở cơ sở xã, thôn bản (chiếm gần 80%). Tiêu biểu trong công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở thôn bản là các Ðảng bộ xã: Mường Tùng, Huổi Mí, Huổi Lèng, Na Sang và Sa Lông.

Thực tế cho thấy, đội ngũ đảng viên ở thôn bản có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, đưa các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước đến với quần chúng nhân dân, đặc biệt là với đồng bào các dân tộc thiểu số ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới; đảng viên chính là cầu nối trực tiếp giữa quần chúng nhân dân với tổ chức của Ðảng thôn bản; nếu như thôn bản nào chưa có đảng viên, thôn bản đó sẽ thiếu đi sự lãnh đạo của Ðảng.

Hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở ở huyện Mường Chà tiếp tục được khẳng định, đổi mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên, thể hiện rõ nhất là trong triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tạo sự chuyển biến về chất trong hoạt động tổ chức Ðảng ở thôn, bản.

Phong Lâm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)
Bình luận
Back To Top