Xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt

08:33 - Thứ Sáu, 02/02/2018 Lượt xem: 6667 In bài viết
ĐBP - Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục xác định xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt. Và với Ðảng bộ tỉnh ta, nhiệm vụ xây dựng Ðảng luôn được đặt lên hàng đầu nhằm xây dựng Ðảng thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Xác định rõ nhiệm vụ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức xây dựng Ðảng. Trong năm 2017 đã chỉ đạo rà soát và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 - 2020, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Tạo sự chủ động, có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ; khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thành lập ban chỉ đạo xây dựng Ðề án Vị trí việc làm trong cơ quan Ðảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức xây dựng Ðề án sát với yêu cầu nhiệm vụ, theo đúng hướng dẫn của Trung ương.

 

Chi bộ bản Tả Kố Ky xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) họp bàn giải pháp phát triển đảng viên.

Xây dựng Ðảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo, hướng dẫn, gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm theo quy định. Trong năm 2017, Ban Thường vụ đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 10 đảng bộ cấp huyện và 14 đảng bộ, chi bộ các sở, ngành tỉnh liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó các đơn vị được gợi ý kiểm điểm sâu đã nghiêm túc xây dựng báo cáo kiểm điểm, báo cáo giải trình, nêu rõ những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ, lãnh đạo, cá nhân phụ trách từng lĩnh vực. Khắc phục tình trạng đổ lỗi chung chung, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để từ đó xây dựng các giải pháp cụ thể, sát thực, khả thi để khắc phục sau kiểm điểm. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo quy trình, nguyên tắc; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chương trình toàn khóa. Gương mẫu đi đầu trong thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn có quan điểm chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, quy định và Ðiều lệ Ðảng; luôn đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ trong sinh hoạt, nói và làm theo nghị quyết; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở, xóa bản chưa có đảng viên. Quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ðồng thời, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật.

Phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Ðảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Ðảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra trong công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng; kiên quyết thay thế cán bộ lãnh đạo vi phạm nguyên tắc kỷ luật của Ðảng, không đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận
Back To Top