Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018)

Nhân niềm tin với Ðảng

08:42 - Thứ Năm, 01/02/2018 Lượt xem: 5847 In bài viết
ĐBP - Trải qua 88 năm, Ðảng Cộng sản Việt Nam không ngừng rèn luyện để trưởng thành và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hiện nay, với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Ðảng về một số vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém để xây dựng Ðảng thật sự trong sạch vững mạnh; giữ trọn vị trí, vai trò lãnh đạo toàn diện của Ðảng. Và với Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên, những năm qua, đặc biệt trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo các cấp quyết liệt thực hiện các giải pháp tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tiếp “lửa” để nhân dân giữ trọn niềm tin với Ðảng, tin vào sự lãnh đạo của Ðảng trong thời kỳ mới.


Chương trình Tây Bắc - Ðiện Biên và Hội xuân chào đón năm mới 2018. Ảnh: Nguyễn Hiền

Ban Chấp hành Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2017, lãnh đạo Ðảng đoàn HÐND tỉnh, Ban Cán sự Ðảng UBND tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, trọng tâm là: Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017, Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch Ðầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch Ðầu tư công và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017; cho chủ trương thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) và một số dự án đầu tư khai thác tiềm năng lợi thế địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở, kịp thời cho chủ trương xử lý những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chương trình, dự án trọng điểm. Với sự sâu sát, quyết liệt của Ban Chấp hành Tỉnh ủy; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc, kinh tế tiếp tục phát triển; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,09% vượt mục tiêu đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các chỉ tiêu, mục tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đều đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 1.092,7 tỷ đồng, là năm thứ 2 liên tiếp số thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.000 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2017, có 15/116 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Ðảng tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân; trọng tâm là các nghị quyết Trung ương 4, 5 và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời xây dựng, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thưc tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động nắm tình hình, tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo toàn diện công tác tổ chức xây dựng Ðảng. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở, xóa bản chưa có đảng viên. Năm 2017, toàn Ðảng bộ tỉnh kết nạp 2.390 đảng viên; xóa 33 thôn, bản chưa có đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể cơ quan, đơn vị. Các cấp uỷ đảng nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện từng bước xây dựng nhận thức mới của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Biểu hiện rõ nét trước hết ở công tác xây dựng và chỉnh đốn Ðảng, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI, khóa XII của Ðảng. Từ đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp sức vào chương trình xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo và chính sách về an sinh xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ðảng bộ tỉnh đã và đang nỗ lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và với lòng tin yêu của nhân dân, mỗi đảng viên, cấp uỷ viên nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp luôn tu dưỡng và rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của người đảng viên, bảo vệ uy tín của Ðảng là giữ trọn niềm tin với Ðảng. Nhất định Ðảng ta sẽ trong sạch vững mạnh, ngày càng xứng đáng hơn nữa với sự uỷ thác, tin cậy của nhân dân.

Thiết thực kỷ niệm 88 năm Ngày Thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên, cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, sự lãnh đạo của Ðảng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Minh Thùy
Bình luận
Back To Top