Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Quyết liệt triển khai, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

08:38 - Thứ Tư, 17/01/2018 Lượt xem: 5955 In bài viết
ĐBP - Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng lần thứ 6, khóa XII ban hành là những quyết sách quan trọng của Ðảng, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng trong việc đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị và kinh tế, xây dựng nền hành chính hiện đại, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Vì thế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Ðảng. Trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Ðảng vào thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Với mục tiêu, thực hiện hiệu quả và nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

 

Ðại biểu dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết do Tỉnh ủy tổ chức.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Ðảng lần thứ 6, khóa XII, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt những nội dung cơ bản của Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Trong đó, xác định việc học tập, quán triệt các nghị quyết là trách nhiệm chung của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Ðảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân phụ trách. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thể hiện được quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn của nghị quyết, phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị và đảm bảo điều kiện thực hiện. - Ðồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của việc triển khai quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Ngay sau hội nghị quán triệt nghị quyết tới cán bộ chủ chốt của tỉnh, hàng loạt hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cấp huyện và tương đương tổ chức đã hoàn thành. Ðến nay, các tổ chức Ðảng ở cơ sở đang tiến hành tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; phấn đấu đến tháng 1/2018 sẽ hoàn thành. Và theo lộ trình, các chi, đảng bộ ở cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Ðảng (ít nhất 1 lần) và sẽ hoàn thành trong quý I/2018.

Cùng với việc quán triệt, học tập nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết và hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Trong đó, xác định rõ: Việc cấp ủy cấp huyện và tương đương, cấp trực thuộc cấp huyện chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của cấp tỉnh.

Thể hiện rõ quyết tâm thực hiện nghị quyết bằng triển khai thực hiện Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Ðảng, trung tuần tháng 12/2017 vừa qua, Ban Cán sự Ðảng UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Ðảng; tập trung vào những nội dung: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thông tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tập trung vào những nội dung: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới” trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.

Và trước đó, tiếp thu tinh thần Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về Nghị quyết số 18 - NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19- TQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; ngày 10/12/2017, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đã ký quyết định ban hành công văn về việc tạm dừng bổ nhiệm mới cấp phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, ngành tỉnh và cấp huyện bắt đầu thực hiện từ ngày 15/12/2017. Công văn cũng nêu rõ, tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh, cấp huyện (kể cả trường hợp đã có chủ trương nhưng chưa thực hiện quy trình)... Ðiều này thể hiện quyết tâm của Tỉnh ủy trong việc thực hiện nghị quyết; vì mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận