Ðảng bộ huyện Mường Nhé

Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

09:12 - Thứ Hai, 15/01/2018 Lượt xem: 6597 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học  tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé ban hành Kế hoạch số 18-KH/HU ngày 15/11/2016 để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Kế hoạch đã xác định rõ nhiệm vụ của tập thể và cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đến năm 2020, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn và chấn chỉnh kỷ luật, tác phong trong Ðảng. Ðồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong Ðảng bộ huyện xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình để triển khai thực hiện.

Ðể Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, Huyện ủy Mường Nhé xác định tập trung đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nội dung Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ngay sau khi Kế hoạch số 18 được ban hành, Huyện bộ đã tổ chức hội nghị quán triệt, hướng dẫn 42/42 chi, đảng bộ cơ sở biện pháp, cách thức tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền nội dung Chỉ thị ở đơn vị mình. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ nội dung cơ bản, sự cần thiết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới, góp phần xây dựng xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Sau 3 tháng triển khai Kế hoạch 18, huyện Mường Nhé có 100% chi, đảng bộ tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị tại đơn vị; 92% cán bộ, đảng viên và 56% hộ dân trên địa bàn huyện được học tập, quán triệt Chỉ thị. Song song với công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Huyện ủy (đơn vị chủ trì triển khai thực hiện) hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện gắn với phong trào thi đua và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Bảo đảm làm rõ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn phối hợp, hướng dẫn các chi, đảng bộ kịp thời nêu gương điển hình, các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác; phê phán nhận thức lệch lạc, lời nói không đi cùng với việc làm, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực của những tập thể, cá nhân. Từ đầu tháng 1/2017, Ðảng bộ huyện có 100% chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng được kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05; 100% cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị; cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05.

Sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách phong Hồ Chí Minh đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Trong đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ của hầu hết cán bộ, đảng viên. Một số cơ quan, đơn vị đã chủ động đổi mới lề lối, tác phong làm việc; một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã gương mẫu, tiên phong trong việc học và làm theo Bác, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top