Trả lời kiến nghị cử tri

08:42 - Thứ Sáu, 12/01/2018 Lượt xem: 7215 In bài viết
ĐBP - Cử tri xã Keo Lôm (huyện Ðiện Biên Ðông) kiến nghị: Ðề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ sửa đổi Nghị định số 92/2009/NÐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo hướng bổ sung chức danh Văn phòng Ðảng ủy, Tuyên giáo là công chức để đảm bảo cho công tác tham mưu, giúp việc cho Ðảng ủy cấp xã.

Trả lời: Căn cứ Nghị định số 92/2009/NÐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/2015/QÐ-UBND ngày 24/7/2015 về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tại Ðiều 2 Quyết định số 10/2015/QÐ-UBND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh quy định: Chức danh Văn phòng Ðảng ủy và cán bộ Tuyên giáo là chức danh không chuyên trách cấp xã.

Toàn tỉnh hiện có chức danh văn phòng Ðảng ủy là 96 người/130 xã, phường, thị trấn; chức danh cán bộ tuyên giáo là 110 người/130 xã, phường, thị trấn, trong đó kiêm nhiệm có 54 người (chủ yếu là chức danh Bí thư Ðảng ủy, Phó Bí thư Ðảng ủy xã, công chức văn phòng - thống kê kiêm nhiệm). Tại Ðiều 4 Quyết định số 10/2015/QÐ-UBND quy định kiêm nhiệm chức danh hoạt động không chuyên trách, do vậy, nhiệm vụ của hai chức danh này có thể do một số chức danh khác kiêm nhiệm như: Công chức Văn phòng - Thống kê kiêm chức danh văn phòng Ðảng ủy, cán bộ Tuyên giáo kiêm Tổ chức, Kiểm tra Ðảng… giúp việc cho Ðảng ủy xã. Thời gian tới, khi Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về bổ sung chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; UBND tỉnh sẽ kiến nghị với Chính phủ về vấn đề này.

Cử tri các bản Ma Thì Hồ 1, 2, Làng Dung (huyện Mường Chà) phản ánh: Tuyến đường từ trung tâm xã Ma Thì Hồ đi xã Huổi Lèng, Chà Tở được đầu tư từ năm 2009, nhưng đến nay đã xuống cấp, xe ô tô chỉ đi lại được trong mùa khô, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

Trả lời: Tuyến đường Ma Thì Hồ - Chà Tở có điểm đầu tuyến giao với km21+00 (quốc lộ 4H) điểm cuối tuyến là xã Chà Tở; tuyến đường đi qua các bản: Ma Thì Hồ 1, 2 và bản Làng Dung, xã Ma Thì Hồ được đầu tư xây dựng năm 2009 hoàn thành năm 2011. Tuyến đường được UBND tỉnh giao cho UBND huyện Mường Chà quản lý, hiện tại UBND huyện Mường Chà đã giao cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra, lập phương án sửa chữa, bảo trì theo quy định bằng nguồn vốn bảo trì công trình đường bộ hàng năm đã giao cho huyện.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top