Dân quanh Ðảng và Ðảng trong dân

08:57 - Thứ Sáu, 29/12/2017 Lượt xem: 1160 In bài viết
ĐBP - Trên chặng đường gần 9 thập kỷ qua, những thành tựu to lớn, nhiều mặt mà Ðảng và nhân dân ta đã đạt được, thể hiện sự vận dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam trong mỗi thời kỳ...

Dù trong hoàn cảnh nào, Ðảng và nhân dân ta cũng kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiên định này đã trở thành nhân tố quyết định bảo đảm cho cách mạng vượt qua những khó khăn, thách thức lớn về chính trị cũng như về kinh tế - xã hội trong suốt 87 năm qua và đưa cách mạng nước ta tiến lên vững chắc, đạt được những thành tựu hết sức to lớn.

Với tinh thần dân là gốc, dựa vào dân, tất cả vì lợi ích của nhân dân, Ðảng ta luôn biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sức sáng tạo của nhân dân trong quá trình tiến hành đấu tranh cách mạng. Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin rằng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, trong quá trình lãnh đạo, Ðảng ta luôn thấm nhuần tư tưởng dân là gốc, từ đó biết dựa vào dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự cho lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc. Chính vì thế, trong khó khăn, hoạn nạn cũng như khi đã giành được độc lập và xây dựng chính quyền, Ðảng luôn được nhân dân đùm bọc, bảo vệ, ủng hộ và giúp đỡ về mọi mặt.

Với những thành tựu mà cách mạng nước ta đã đạt được trong suốt 87 năm qua, với truyền thống đầy tự hào và những kinh nghiệm mà chúng ta đã tích luỹ được trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, với sức mạnh của cả dân tộc được đoàn kết thống nhất một lòng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, được sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta hoàn toàn có cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, bền vững trong thế kỷ XXI, vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của sự nghiệp đổi mới có hiệu quả và đúng hướng, là cơ sở bảo đảm cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc...

87 năm qua hoà trong tiến trình phấn đấu và trưởng thành của Ðảng Cộng sản Việt Nam, Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên cũng đã hoàn thành sứ mạng vẻ vang của mình lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên Chiến thắng Ðiện Biên Phủ. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nêu cao truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng, vừa sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ và bọn tay sai, vừa tập trung phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, đầu tư kết cấu hạ tầng, chú trọng phát triển hệ thống giao thông, thuỷ lợi để phục vụ khai hoang, tăng vụ; tích cực đóng góp sức người, sức của, cùng quân và dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là sau khi chia tách tỉnh, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chăm lo phát triển các mặt văn hoá - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Những thành tích nổi bật mà Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Ðiện Biên đạt được đã góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, tăng cường niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với đường lối và sự lãnh đạo của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, với công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Giai đoạn phát triển mới, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng, Ðảng bộ Ðiện Biên xác định tập trung mọi nỗ lực để khai thác tiềm năng thế mạnh, phát huy nội lực đi đôi với mở rộng quan hệ hợp tác thu hút đầu tư, bảo đảm kinh tế phát triển nhanh, bền vững; gắn phát triển kinh tế với đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hoá - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị với bảo đảm quốc phòng - an ninh, để tạo tiền đề đưa Ðiện Biên sớm thành một tỉnh phát triển, vững mạnh, xứng đáng với tầm vóc của tỉnh có địa danh lịch sử Ðiện Biên Phủ Anh hùng và trở thành một trong những trung tâm kinh tế - chính trị ở vùng Tây Bắc của Tổ quốc.

Mùa xuân này tự hào đời ta có Ðảng, đồng bào các dân tộc Ðiện Biên nguyện suốt đời theo Ðảng, vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách trên con đường có Ðảng cầm tay chỉ hướng, vì mục tiêu đưa miền núi tiến kịp miền xuôi. Dân quanh Ðảng và Ðảng trong dân - đó chính là sự kết tinh vĩ đại của niềm tin và sức mạnh, là nền tảng đưa đất nước ta đến những đỉnh cao chói lọi hơn, huy hoàng và vinh quang hơn...

Hồng Kỳ
Bình luận

Tin khác