Tổng kết công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

09:07 - Thứ Sáu, 22/12/2017 Lượt xem: 1855 In bài viết

ĐBP - Ngày 22/12, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2017, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở. Ban chỉ đạo xây dựng thực hiện QCDC các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện có kết quả về xây dựng và thực hiện QCDC. Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn liền với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nhờ đó, dân chủ trực tiếp ở cơ sở được mở rộng, nhân dân được bàn và quyết định những công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền với quyền, lợi ích chính đáng của công dân theo quy định pháp luật. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” từng bước được thể chế hóa và đi vào cuộc sống, tạo bước chuyển biến tích cực, phát huy dân chủ trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội đối với thực hiện QCDC ở cơ sở được chú trọng và đạt nhiều kết quả. Các cấp chính quyền tiếp tục đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát dân; tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong năm 2018, các thành viên Ban Chỉ đạo cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, rà soát sửa đổi các quy chế, quy định đã ban hành để phù hợp với thực tế địa phương; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan trong thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát và phản biện, xây dựng chính quyền. Tăng cường sự hướng dẫn, kiểm tra giám sát QCDC, quan tâm đến bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, vai trò của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng. Gắn với việc xây dựng thực hiện QCDC ở cơ sở với tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ cho cán bộ, tăng cường tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với chính quyền nhân dân. Tập trung lãnh đạo mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ công chức, viên chức tham gia đóng góp xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. 

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận

Tin khác