Tăng cường công tác xây dựng Ðảng

08:49 - Thứ Sáu, 03/11/2017 Lượt xem: 3151 In bài viết

ĐBP - Ðảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ (10 đảng bộ cấp huyện và 4 đảng bộ trực thuộc) với 648 tổ chức cơ sở đảng (229 đảng bộ cơ sở, 419 chi bộ cơ sở), 2.613 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở), với tổng số gần 36.000 đảng viên. Quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt; những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, phù hợp với đặc điểm cụ thể của địa phương, đơn vị. 5 năm qua (2012 - 2016) đã củng cố, kiện toàn, thành lập mới 64 tổ chức cơ sở đảng (trong đó, có 23 chi bộ cơ sở, 41 đảng bộ cơ sở) và 482 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh chiếm gần 63%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 77%. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi trọng chất lượng đảng viên mới kết nạp; trong đó có nhiều đảng viên là sinh viên, người dân tộc thiểu số, trí thức, nữ, đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng và trẻ hóa đội ngũ đảng viên.

 

Một buổi sinh hoạt ở Chi bộ bản Tả Kố Ky, xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé).

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, từng cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành nghiêm Ðiều lệ Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực. Trọng tâm là việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50 - CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng… Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, chương trình kiểm tra giám sát, kế hoạch của Tỉnh ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị. Ðã có 14/14 đảng bộ trực thuộc tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; 100% tổ chức cơ sở đảng, 96% cán bộ, đảng viên được học tập quán triệt các nghị quyết, kết luận của tỉnh và Trung ương. Qua quán triệt, triển khai của các cấp ủy, tổ chức đảng đã nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của chất lượng tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, thực hiện nghiêm túc tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt và kỷ luật Ðảng, kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Ðảng nhằm từng bước làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo và uy tín của Ðảng trước quần chúng nhân dân.

Cùng với đó Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng những nội dung cụ thể, như: xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm; hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy trong cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đồng thời tích cực đôn đốc, kiểm tra, tiến hành sơ kết, tổng kết thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng; kịp thời bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Việc giám sát được tiến hành hiệu quả, chủ động xác định đối tượng, lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ để tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát hàng năm. Qua kiểm tra, hướng dẫn thi hành kỷ luật Ðảng đã phát hiện, phòng ngừa, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Ðiều lệ Ðảng và pháp luật của Nhà nước, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng. Qua quá trình triển khai, thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng để sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã đưa ra khỏi Ðảng 314 đảng viên. Trong đó, áp dụng hình thức xóa tên đối với 176 đảng viên, khai trừ 138 đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác