Dân vận khéo, đồng thuận cao

09:37 - Thứ Tư, 25/10/2017 Lượt xem: 5847 In bài viết
ĐBP - Khắc ghi lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp. Với mục tiêu là xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, ở mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Kịp thời phát hiện để lựa chọn, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các phong trào thi đua tạo động lực phát triển phong trào, góp phần quan trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong đó, đến năm 2020, phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng từ 3 - 5 mô hình, có ít nhất từ 1 - 2 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp xã; mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng từ 3 - 5 mô hình, có ít nhất 1 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp huyện; 1 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh phấn đấu hàng năm đăng ký xây dựng và được công nhận 2 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp sở, ngành; trong đó có từ 1 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh...

 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp dân theo Ðề án 79 tại xã Mường Toong (huyện Mường Nhé).

Ðể thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh ta đã chỉ đạo lồng ghép các nội dung của phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Ðồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương về công tác dân vận; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý, kịp thời giải quyết kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được duy trì, phát triển và nhân rộng, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Mường Nhé về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, huyện Mường Nhé đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan Nhà nước, thúc đẩy và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Huyện đã quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Ðồng chí Lù Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé, cho biết: Thi đua “Dân vận khéo” được huyện xác định trọng tâm là các hoạt động hướng về cơ sở, nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện giải phóng mặt bằng, sắp xếp dân cư theo Ðề án 79; vận động nhân dân các dân tộc không di cư tự do, không nghe kẻ xấu tuyên truyền đạo trái pháp luật... Ðến nay, huyện Mường Nhé đã xây dựng được gần 1.000 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhiều mô hình về chăn nuôi đại gia súc (xã Sín Thầu); mô hình phát triển kinh tế rừng (xã Leng Su Sìn); mô hình trồng lúa nước chất lượng cao (xã Mường Nhé)... Qua đó, các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được phổ biến sâu rộng tới người dân. Ðây là cơ sở để phát huy dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Qua đó, phát huy được quyền làm chủ, tính tích cực chủ động của nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và lòng tin của nhân dân với Ðảng, Nhà nước.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận
Back To Top