Chào mừng Ðại hội đại biểu Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tuổi trẻ Ðiện Biên xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

09:30 - Thứ Hai, 23/10/2017 Lượt xem: 4735 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, mà trực tiếp, thường xuyên là Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là: chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh được nâng lên; phát huy tốt vai trò của đoàn viên, thanh niên, nhất là trong triển khai thực hiện các phong trào xung kích, tình nguyện, phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Ðến nay, các phong trào của đoàn viên, thanh niên phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, có nhiều sáng tạo, tạo những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội; làm tốt công tác giáo dục truyền thống vẻ vang của Ðảng, của Ðoàn, của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc thông qua những đợt sinh hoạt chính trị như : Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”, phong trào “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ Ðiện Biên tham gia xây dựng nông thôn mới”... Cùng với đó các đoàn viên, thanh niên đã kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Ðoàn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực giúp ích cho cộng đồng, nhiều công trình, phần việc của đoàn viên, thanh niên được gắn tên, góp phần tích cực trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HÐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mảnh đất Ðiện Biên Phủ anh hùng.

Ðoàn các cấp đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo phát triển đoàn viên; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời những quyền lợi chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên của tổ chức đoàn được mở rộng; số đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Ðảng tăng qua các năm, là nguồn cán bộ trẻ của cấp ủy, chính quyền các cấp. Các cơ sở đoàn thường xuyên vận động đoàn viên thanh niên các dân tộc trong tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch. Với những thành tích đạt được đã có nhiều tập thể, cá nhân là đoàn viên, thanh niên được tặng thưởng những danh hiệu thi đua cao quý.

Ðể phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, trước tiên Ban Chấp hành tỉnh Ðoàn và tổ chức đoàn các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội XIII Ðảng bộ tỉnh, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bằng những nội dung, việc làm cụ thể, thiết thực.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Ðoàn, thông qua các hoạt động thực tiễn, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; chủ động tổ chức các hình thức hỗ trợ nêu gương các tài năng trẻ và tạo dựng các lớp thanh niên tiên tiến để lôi cuốn đông đảo thanh niên noi theo; nâng cao sự hiểu biết của thanh niên về truyền thống quý báu của dân tộc, ý chí chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, xây dựng tỉnh Ðiện Biên ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Ra sức xây dựng lối sống văn hoá, sống lành mạnh gương mẫu có kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, lấy hưởng thụ là chính, thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội, cũng như các biểu hiện tiêu cực khác.

 Ba là, phát động và tổ chức các phong trào thanh niên vừa phải xuất phát từ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, vừa phải gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng và phù hợp với đặc điểm và khả năng của thanh niên. Thanh niên phải vươn tới tầm cao, ra sức học tập và góp phần xây dựng “xã hội học tập”; khơi dậy sức sáng tạo trong thanh niên, tổ chức đoàn cần chủ động đề xuất và đảm nhận thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng của tỉnh; đi đầu trong việc thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Phải thể hiện thật rõ vai trò “Ðâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thu hút mọi đối tượng thanh niên tham gia, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả. Huy động đông đảo thanh niên xung kích trong mặt trận phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chống chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Bốn là, cán bộ Ðoàn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, phẩm chất, có năng lực hoạt động thực tiễn, có kiến thức văn hoá, kỹ thuật, gắn bó với thanh niên, chịu khó, chịu khổ, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, hy sinh lợi ích cá nhân vì công việc chung để xây dựng phong trào của đoàn. Xây dựng tổ chức đoàn là môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, nơi đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho cấp ủy, chính quyền các cấp.

Năm là, thường xuyên quan tâm, cho lo, xây dựng, củng cố cơ sở đoàn yếu kém; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn, trọng tâm là ở địa bàn dân cư, nhất là vùng cao, biên giới, nơi còn nhiều khó khăn. Tăng cường mở rộng và củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; chú trọng xây dựng tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Nhiệm vụ đặt ra cho tuổi trẻ Ðiện Biên trong thời gian tới là rất to lớn, có ý nghĩa quan trọng quyết định sự phát triển của tổ chức đoàn các cấp. Do đó, tuổi trẻ Ðiện Biên cần tiếp tục phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng, xung kích, tình nguyện, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Ðiện Biên giàu đẹp hơn.

Trần Văn Sơn

Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ÐBQH tỉnh

Bình luận
Back To Top