Phát huy vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng xã hội

08:57 - Thứ Sáu, 19/05/2017 Lượt xem: 1801 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng; Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hiện nay, toàn tỉnh có 355 già làng, 104 trưởng dòng họ, 1.037 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Những năm qua, Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên đối với già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc.

Cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực vận động, giáo dục con cháu, gia đình, dòng họ và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đã phối hợp củng cố và xây dựng mới 11 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 35 dòng họ bình yên, 137 cụm liên kết đảm bảo an ninh trật tự địa bàn; 157 tổ thanh niên xung kích an ninh; 288 thôn, phố, bản tự quản về an ninh trật tự. Lực lượng già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tại các huyện biên giới đã tích cực tuyên truyền, vận động con, cháu trong gia đình, dòng họ và nhân dân ở địa bàn khu dân cư thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Các vị già làng, trưởng dòng họ, người uy tín trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò phối hợp với MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở trong việc xây dựng, củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư; đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Đã cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở, tích cực vận động nhân dân, gia đình, con cháu đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, áp dụng tiến bộ khoa học... mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển trang trại, sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống. Tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thôn, bản, tổ dân phố... bài trừ hủ tục; phát huy, gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe, không tin và không làm theo kẻ xấu; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trước những âm mưu chiến lược "Diễn biến hòa bình", Bạo loạn lật đổ của các thể lực thù địch, nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta, nhất là âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Hoạt động của các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín đã phát huy tốt phương châm "Sống vui, sống khỏe, sống có ích". Là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền trong cộng đồng dân cư; là động lực to lớn, cổ vũ, động viên, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đã có nhiều tấm gương tiêu biểu được Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý.

Để tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của khối đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp tăng cường phối hợp, phát huy có hiệu quả hơn nữa vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín phát huy vai trò, trách nhiệm trong cộng đồng; tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân, gia đình, dòng họ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tỉnh và của địa phương; cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

Các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, cùng với các MTTQ và đoàn thể ở cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, gia đình, con cháu thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững, gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở. Chú trọng, chăm lo xây dựng khối đoàn kết các dân tộc, trước hết là sự hòa thuận trong cộng đồng dân cư, trong từng thôn, bản, gia đình, dòng họ; xây dựng mỗi gia đình, mỗi thôn, bản là một điển hình văn hóa.

Phải thực sự là tấm gương tiêu biểu, là thủ lĩnh tinh thần trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và của tỉnh; thấm nhuần phương châm "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin". Tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để đồng bào các dân tộc nhận thức rõ bản chất việc tuyên truyền đạo trái phép, thành lập "Vương quốc Mông" và hạn chế, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, hủ tục trong địa bàn dân cư. Thực hiện tốt chủ trương, giải pháp của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện pháp lệnh, quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước thôn, bản; xây dựng thôn, bản, gia đình văn hóa. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc, nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng thôn, bản ngày càng giàu đẹp văn minh.

Lâm Văn Năm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Bình luận

Tin khác