Huyện ủy Điện Biên

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

02:00 - Thứ Hai, 10/04/2017 Lượt xem: 2803 In bài viết
ĐBP - Năm 2016, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Điện Biên đã tiến hành 12 cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) đối với 55 tổ chức đảng và 28 đảng viên. Qua đó, đã kịp thời phát hiện những sai phạm của đảng viên, tổ chức đảng để uốn nắn, chỉnh đốn. Nhờ đó, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng cao, tổ chức Đảng ngày càng được củng cố vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác KTGS toàn khoá của Đảng bộ huyện. Trong năm 2016, UBKT đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức 12 cuộc KTGS đối với 55 tổ chức Đảng và 28 đảng viên. Cụ thể là giúp cấp ủy kiểm tra được 39 tổ chức Đảng về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 16 tổ chức Đảng về các nội dung: Kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản tại các xã trong huyện; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 37-CT/TU, ngày 1/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp tục xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc triển khai thực hiện cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện; kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và thi hành kỷ luật đảng; công tác thu chi ngân sách và thu quản lý sử dụng đảng phí; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra, giám sát, UBKT đã tham mưu cho Huyện ủy ra quyết định kỷ luật 2 tổ chức cơ sở Đảng, 20 đảng viên trong đó có 8 đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, do vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng các hình thức kỷ luật của Đảng. Qua xử lý kỷ luật đã chấn chỉnh, răn đe, giáo dục cán bộ, đảng viên; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Hiển, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: Các cuộc KTGS đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, phương châm, phương pháp công tác Đảng nói chung và công tác KTGS của Đảng nói riêng. Qua KTGS đã giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đánh giá đúng tình hình, từ đó tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đối tượng, nội dung được KTGS. Để công tác KTGS ngày đi vào chiều sâu, ngoài thực hiện đúng, đầy đủ các kế hoạch KTGS đã đề ra trong năm, UBKT đã chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung KTGS theo tình hình thực tế tại địa phương khi có vấn đề nổi cộm, bất cập. Bên cạnh đó, UBKT Huyện uỷ cũng đã theo dõi, bám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để tổ chức KTGS trước khi tiến hành sơ, tổng kết. Qua đó, góp phần phát hiện, nhìn nhận đầy đủ các mặt công tác còn thiếu sót, giúp quá trình đánh giá, sơ, tổng kết một cách toàn diện, đạt hiệu quả cao.

Theo đánh giá tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8 vừa qua, qua công tác KTGS đã giúp tổ chức Đảng, đảng viên nhận thức hạn chế, khuyết điểm, kịp thời khắc phục để ngăn ngừa sai phạm; đồng thời xử lý đúng đối tượng, làm trong sạch đội ngũ, củng cố lòng tin cho nhân dân.

Công tác KTGS trong Đảng; thực hiện phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát là tiền đề cho kiểm tra. Các cuộc KTGS phải đảm bảo được thực hiện theo quy trình, phân công; chú trọng kiểm tra sâu việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của tổ chức Đảng và của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu; chú ý KTGS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trọng tâm là khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Phong Lâm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)
Bình luận

Tin khác