Tuần Giáo chú trọng công tác cán bộ

08:52 - Thứ Sáu, 07/04/2017 Lượt xem: 7087 In bài viết
ĐBP - Công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ huyện Tuần Giáo đặc biệt quan tâm, chú trọng. Không chỉ tập trung quy hoạch đào tạo bồi dưỡng trình độ và kiến thức các mặt cho cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC), Huyện ủy Tuần Giáo còn chú trọng đến công tác sắp xếp cán bộ, từng bước tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Huyện ủy Tuần Giáo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/HU về phát triển nguồn nhân lực huyện Tuần Giáo đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực huyện Tuần Giáo đến năm 2020. Huyện ủy chủ động nghiên cứu, sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng, đoàn thể và chính quyền huyện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của các cấp ủy. Đồng chí Giàng Trùng Lầu, Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo, cho biết: Hiện nay, Huyện quản lý 2.615 CB, CCVC. Trong đó, CB, CCVC cấp huyện là 208 người, cấp xã 400, ngành Giáo dục và Đào tạo 2.007, khối Đảng, đoàn thể có 50/53 so với biên chế được giao. Trong năm qua, Huyện ủy tập trung kiện toàn một số chức danh lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh trưởng, phó phòng và tương đương đối với 6 đồng chí; giới thiệu bầu bổ sung 4 thành viên UBND huyện; tuyển dụng 39 công chức xã… Huyện ủy quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho CB, CCVC. Năm 2016, Huyện ủy cho ý kiến cử 7 cán bộ đi đào tạo cao cấp, 6 cán bộ đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị; 7 cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành công tác xây dựng Đảng; 16 cán bộ bồi dưỡng chức danh bí thư, phó bí thư cấp cơ sở… Nhờ đó, trình độ CB, CCVC thuộc huyện quản lý đã từng bước được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ chính trị theo tiêu chuẩn. Cụ thể: Về chuyên môn, 4 cán bộ có trình độ trên đại học, 856 người trình độ đại học, cao đẳng 690 người, trung cấp 843… Về chính trị, 28 cán bộ cao cấp lý luận chính trị, trung cấp 107 người…

Song song với các hoạt động đó, Huyện ủy Tuần Giáo tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra giám sát hàng năm. Đồng thời, tập trung giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại theo quy định; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Năm 2016, Huyện ủy Tuần Giáo đã tiến hành kiểm tra 8 tổ chức, cơ sở đảng và 3 đảng viên; giải quyết 15 đơn thư tố cáo; thi hành kỷ luật 20 đảng viên… Chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên, đảm bảo đúng quy trình, quy định, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, góp phần đấu tranh, phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, đảng viên.

Một nhiệm vụ quan trọng khác đó là Huyện ủy Tuần Giáo tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CCVC; Kết luận 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7, khóa XI về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Huyện ủy Tuần Giáo lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu đội ngũ CB, CCVC các cơ quan nhà nước nước cấp huyện, các cơ quan khối đảng, đoàn thể để xây dựng đề án vị trí việc làm báo cáo cấp trên. Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch tinh giản biên chế, trước hết không tuyển bổ sung công chức. Đồng thời, thực hiện chặt chẽ việc thống kê số lượng và đánh giá CB, CCVC để làm cơ sở cho sắp xếp và thực hiện tinh giản. Trong năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017, huyện Tuần Giáo đã tinh giản biên chế 2 công chức (1 công chức khối Đảng, 1 công chức khối chính quyền).

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Huyện ủy Tuần Giáo đã và đang xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, từng bước thiết lập bộ máy hành chính tinh gọn, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu.

Hải Phong
Bình luận