Đảng bộ huyện Mường Ảng

10 năm xây dựng và trưởng thành

09:17 - Thứ Sáu, 31/03/2017 Lượt xem: 5374 In bài viết
ĐBP - Tròn 10 năm chia tách từ huyện Tuần Giáo (1/4/2007 - 1/4/2017), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ huyện Mường Ảng đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố vững chắc; “lòng dân ý Đảng” được tăng cường.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị tư tưởng và tổ chức, Đảng bộ huyện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, có sức lan tỏa trong xã hội, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Với 11 tổ chức cơ sở đảng, 853 đảng viên và 7 bản “trắng” đảng viên khi thành lập, đến nay Đảng bộ huyện đã phát triển mạnh với 49 tổ chức cơ sở đảng, 2.128 đảng viên và không còn bản “trắng” đảng viên. Số lượng, chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng được nâng lên khi hàng năm có từ 60,9% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; hơn 84% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở luôn được quan tâm, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, khắc phục cơ bản tình trạng thiếu hụt cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố tổ chức, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

 

Đồng chí Trương Quang Hải (bên trái), Bí thư Huyện ủy Mường Ảng kiểm tra công tác trồng rừng tại xã Mường Lạn. Ảnh: V.T.C

Trong công tác xây dựng Đảng, việc học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Đảng bộ gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng cụ thể hóa, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng chương trình toàn khóa và kế hoạch hàng năm. Riêng năm 2016, nhiều chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từng bước đi vào cuộc sống và đạt những kết quả quan trọng, nhất là trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị thị trấn Mường Ảng...

Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua, Đảng bộ huyện luôn chú trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, phong trào “làm theo” Bác trở nên rộng khắp, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trong các ngành, các lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Cùng với việc xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu; kịp thời nắm bắt và giải quyết các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Đảng bộ cũng đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên mới, đặc biệt là ở những địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng bộ xác định dù khó khăn đến mấy cũng phải phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm biến khó khăn thành cơ hội phát triển. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy các khoá luôn kế thừa phát triển thành quả và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo trước; duy trì thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; phát huy trí tuệ tập thể, đưa ra những quyết sách đột phá trên bước đường phát triển. Trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn bám sát chỉ đạo cấp trên, phát huy vai trò chủ động sáng tạo, chỉ đạo sâu sát cơ sở, có sự đổi mới, linh hoạt để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng bộ huyện, từ một huyện có xuất phát điểm kinh tế thấp, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 7,55%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; trong đó, kinh tế nông nghiệp liên tục phát triển khá theo hướng sản xuất hàng hóa. Cây công nghiệp, chủ lực là cây cà phê phát triển rộng khắp với hơn 3.233ha, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Trung bình tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 6,3%, hiện còn 47,75% (theo chuẩn nghèo đa chiều). Công tác giáo dục - đào tạo; y tế - chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; các vấn đề xã hội từng bước được giải quyết; các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số được giữ gìn và phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Thành tựu sau 10 năm thành lập và trưởng thành của Mường Ảng đạt được là vô cùng quan trọng, và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Song trên thực tế, thời gian qua kinh tế - xã hội của huyện phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; an ninh trật tự còn tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới… Tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường; không ngừng đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng đã và đang ra sức thi đua thực hiện thành công 16 chỉ tiêu chủ yếu mà đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tập trung xây dựng nông thôn mới; quyết tâm đưa Mường Ảng sớm thoát khỏi huyện nghèo”, đã xác định và biểu quyết thông qua. Như, phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân 7,55%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 21 triệu đồng (tương đương 1.000 USD); duy trì và chăm sóc tốt 3.233ha cây cà phê, 2 xã đạt trên 15 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hàng năm có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Trên 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (trong đó, 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên); kết nạp 120 đảng viên mới trở lên. Phấn đấu đến năm 2020 có 90% bản, tổ dân phố có chi bộ đảng; 100% cán bộ trưởng, phó phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể huyện có trình độ chuyên môn đại học và trung cấp lý luận chính trị trở lên; 100% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ trung cấp chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên, trong đó 30% có trình độ chuyên môn đại học…

Trước mắt, Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt cấp  ủy, chi bộ. Thực hiện đúng quy trình, quy định, nguyên tắc và quan hệ chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, duy trì nề nếp chế độ tự phê bình và phê bình. Kết hợp công tác dân vận của cấp ủy với công tác dân vận chính quyền theo hướng trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận - đoàn thể; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy quyền làm chủ, tích cực giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng vững chắc quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Trương Quang Hải

Bí thư Huyện ủy Mường Ảng

Bình luận
Back To Top