Kỷ niệm 28 năm Ngày Biên Phòng Toàn Dân (3/3/1989 – 3/3/2017) và 58 năm Ngày Truyền thống LLBP Việt Nam (3/3/1959 – 3/3/2017)

Xây dựng Đảng bộ Biên phòng trong sạch, vững mạnh

08:55 - Thứ Năm, 02/03/2017 Lượt xem: 5012 In bài viết
ĐBP - Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh gồm 24 tổ chức cơ sở đảng với gần 800 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng các cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đặc biệt là các tổ chức cơ sở đảng ở Đồn Biên phòng. 

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp đó mà các cấp uỷ, tổ chức đảng luôn được củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, từng bước đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, có nhiều chuyển biến tiến bộ trong việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, các quy chế, quy định và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác. Chất lượng sinh hoạt, tính chiến đấu trong sinh hoạt, chất lượng nghị quyết được nâng lên. Dân chủ trong các tổ chức đảng, đơn vị và các tổ chức quần chúng ngày càng được mở rộng và đi vào thực chất hơn.

 
Đặc biệt, việc thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ Chính uỷ, Chính trị viên đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã thể hiện được sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đề ra được các chủ trương, giải pháp lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Sen Thượng, huyện Mường Nhé, khám bệnh cho người dân bản Chiếu Sừng, xã Sen Thượng. Ảnh: Hải Yến

Những năm qua, trên 90% tổ chức cơ sở đảng thường xuyên đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; Đảng bộ BĐBP tỉnh được Tỉnh ủy tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Phát huy kết quả đã đạt được của 28 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, truyền thống lịch sử qua 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng BĐBP Việt Nam; 54 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh Điện Biên và để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Biên phòng trong tình hình mới, Đảng bộ BĐBP tỉnh tiếp tục có nhiều chủ trương, giải pháp để xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Một mặt, tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Mặt khác, quan tâm nâng cao hơn nữa nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ chính uỷ, chính trị viên và người chỉ huy các cấp về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở của các tổ chức cơ sở đảng và các nghị quyết, chương trình hành động của các cấp bộ Đảng về công tác xây dựng Đảng. Từ đó, ý thức sâu sắc, đề cao trách nhiệm, thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, khắc phục những biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động.

Việc duy trì thực hiện tốt chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, bồi dưỡng nâng cao lập trường quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng được quán triệt sâu sắc. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng bảo đảm trước mọi diễn biến tình hình, sự phá hoại của các thế lực thù địch đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn kiên định, vững vàng, phát huy được tính chiến đấu, vai trò tiền phong, gương mẫu về mọi mặt. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng theo hướng gắn với thực tiễn, với cơ sở; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tư tưởng, sản phẩm văn hóa xấu độc thẩm thấu vào đơn vị; phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên.

Việc củng cố kiện toàn tổ chức đảng, cấp uỷ các cấp gắn với kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì, trong đó tập trung ưu tiên cho hướng chủ yếu và các địa bàn trọng điểm. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cấp ủy viên, tổ chức thi bí thư chi bộ giỏi hoặc tham quan học hỏi các mô hình hay, những cách làm sáng tạo. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp uỷ viên các cấp, nhất là cấp ủy viên cơ sở về nguyên tắc, chế độ, phương pháp, tác phong công tác, năng lực xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết, xây dựng và duy trì thực hiện các quy chế, quy định. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác của cấp ủy, nhất là mối quan hệ giữa cấp ủy, bí thư và người chỉ huy đơn vị. Duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cấp ủy đảng trong BĐBP tỉnh với các cấp ủy đảng các huyện, xã biên giới. Xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Phát huy vai trò công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ.

Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, quản lý mọi mặt đối với đội ngũ đảng viên. Tổ chức đánh giá chất lượng đảng viên đúng thực chất, sau đánh giá có chủ trương, biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, người địa phương.

Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng để thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp. Coi trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), việc thực hiện các quy chế, quy định và phúc tra thông báo, kết luận sau kiểm tra, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được đưa vào nội dung, chương trình công tác.

Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quần chúng, xây dựng tổ chức quần chúng ngày càng vững mạnh. Định kỳ tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa cấp uỷ, chỉ huy đơn vị với các tổ chức quần chúng để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng.

Đại tá Nguyễn Thanh Dịu

Bí thư Đảng ủy - Chính ủy BĐBP tỉnh

Bình luận

Tin khác