Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

09:23 - Thứ Tư, 01/03/2017 Lượt xem: 4512 In bài viết
ĐBP - Thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 Tỉnh ủy Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp tham mưu giúp cấp ủy ban hành quy chế làm việc của UBKT; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2016 của cấp ủy, UBKT các cấp; phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực công tác; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục phổ biến, quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực. Nhờ triển khai đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng nên chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn, quy định của Trung ương. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp cơ sở được quan tâm, từng bước nâng lên, có hiệu quả.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, năm 2016 UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra trên nhiều lĩnh vực, tập trung kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các ngành, các lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra và kết luận đối với 152 tổ chức đảng và 238 đảng viên; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra và kết luận đối với 4 tổ chức đảng; đã kiểm tra (chưa kết luận) đối với 4 tổ chức đảng, đang kiểm tra Ban Thường vụ Thành ủy Điện Biên Phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý sử dụng đất đai tại Dự án Đường 60m và Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung. Ban thường vụ huyện ủy và tương đương kiểm tra 104 tổ chức đảng và 8 đảng viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra 44 tổ chức đảng và 34 đảng viên; chi bộ kiểm tra 196 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 31 tổ chức đảng và 18 đảng viên thực hiện chưa tốt, 8 tổ chức đảng và 16 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, trong năm cấp ủy các cấp tập trung giám sát tình hình công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, năm và đột xuất với các ban xây dựng Đảng, các cơ quan khối nội chính; nắm tình hình, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát và thông báo kết quả giám sát chuyên đề đối với 55 tổ chức đảng, 144 đảng viên (trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp tục xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 4 tổ chức đảng). Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, công tác cán bộ... Qua giám sát chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Việc lãnh đạo công tác kiểm tra của các ban cán sự đảng, đảng đoàn các cấp tỉnh và hoạt động kiểm tra, giám sát của các ban tham mưu giúp cấp ủy các cấp có chuyển biến tích cực. Qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa sai phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát cho thấy, một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cấp cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, UBKT còn chậm, chưa sát với thực tế. Một số cấp ủy, UBKT cấp huyện và cơ sở chưa thực hiện được nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề. Bên cạnh đó, việc theo dõi địa bàn, nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm và những vấn đề phát sinh của tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế, chưa kịp thời. Việc đôn đốc tổ chức đảng và đảng viên thực hiện một số kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát của cấp ủy, UBKT còn có mặt hạn chế.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Tỉnh ủy  xác định đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện đầy đủ các chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (nếu có) và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp. Tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; giám sát kiểm tra trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các địa bàn, lĩnh vực quan trọng. Lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng; trong đó tăng cường giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý và tổ chức đảng cấp dưới để chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, như: quản lý, sử dụng đất đai, quản lý thuế, ngân sách, dự án đầu tư công, công tác cán bộ...

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác