UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1/2017

15:30 - Thứ Năm, 12/01/2017 Lượt xem: 4799 In bài viết

ĐBP - Ngày 12/1, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 1/2017, lấy ý kiến hoàn thiện 3 tờ trình. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn, phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Theo đó, dự thảo ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 do Sở Tài chính xây dựng thì giá tính thuế tài nguyên của các nhóm, loại tài nguyên đã được quy định và thực hiện theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND đến nay vẫn còn phù hợp và nằm trong khung dự thảo của Bộ Tài chính thì giữ nguyên; nếu mức giá cao hơn khung dự thảo của Bộ Tài chính thì lấy mức giá tối đa theo khung dự thảo; nếu thấp hơn thì lấy mức giá tối thiểu theo khung dự thảo; giá tính thuế tài nguyên của các nhóm, loại tài nguyên chưa được quy định trong Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND thì được bổ sung và lấy theo mức giá tối thiểu theo khung giá dự thảo của Bộ Tài chính. Đối với giá tính thuế tài nguyên của một số loại thuộc nhóm sản phẩm rừng tự nhiên chưa được quy định trong Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND thì được bổ sung và lấy theo giá khảo sát thực tế của các cơ quan chức năng (chi cục kiểm lâm tỉnh). Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định. Trường hợp giá bán thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá do UBND cấp tỉnh quy định. Trường hợp giá bán thực tế (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) các loại tài nguyên trên hóa đơn hợp pháp cao hơn giá quy định thì giá tính thuế tài nguyên tính theo giá ghi trên hóa đơn. Mức giá quy định này không dùng làm cơ sở để tính chi phí sản xuất và phê duyệt các phương án. Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên. Hàng năm, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khảo sát tình hình về giá bán tài nguyên trên thị trường và lập phương án điều chỉnh giá tính thuế trình UBND tỉnh quyết định. Bảng giá tính thuế tài nguyên này được thực hiện từ ngày 01/01/2017 và thay thế Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành tại Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh.

Cơ bản đại biểu dự họp nhất trí nội dung Tờ trình, đồng thời đưa ra các giải pháp để UBND tỉnh sớm phê duyệt Tờ trình, ra quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp chỉnh sửa, hoàn thiện tờ trình, quyết định trình UBND tỉnh ký ban hành trong trung tuần tháng 1/2017.

Về dự thảo ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ Khoa học – Công nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách Nhà nước được quy định tại Điều 28 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 36/2004/QĐ-UB ngày 29/7/2004 của UBND tỉnh Điện Biên quy định về việc xác định các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh và quy định của UBND tỉnh về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN gồm: chi tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN; chi về tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN; chi thẩm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ KH&CN...

Nhiều ý kiến đại biểu tham gia về chính sách và định mức chi; cần xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đề nghị cơ quan soạn thảo (Sở Tài chính) cần rà soát hoàn thiện định mức, dự kiến phân kinh phí thực hiện, quyết toán, đồng thời phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện trình HĐND kỳ họp tới.

Đối với Dự thảo về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, cho rằng: Đất vùng sâu, vùng xa, vùng núi có điều kiện kinh tế khó khăn; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có) tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất một năm là 0,9% cần nâng lên 15% nhằm khuyến khích, thu hút doanh nghiệp để mang lại nguồn thu trong tương lại. Kết thúc phiên họp, đại biểu dự họp nhất trí với nội dung dự thảo do Sở Tài chính trình.

Tin, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top