Chính trịBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vũ khí sắc bén trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

09:47 - Thứ Tư, 15/09/2021 Lượt xem: 710 In bài viết

ĐBP - Báo chí có vai trò quan trọng, là tuyến đầu xung kích trong công tác tư tưởng, lý luận, luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, “ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà”, “cho nên phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu”. “Tờ báo chỉ là giấy trắng mực đen mà thôi. Nhưng với giấy trắng mực đen ấy, người ta có thể viết những bức tối hậu thư”.

Theo Người, “Nói đến báo chí trước hết là nói đến cán bộ báo chí”, họ là người cán bộ cách mạng, biết đặt quyền lợi của dân tộc, của nhân dân lên trên hết. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi cán bộ làm công tác báo chí phải là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận then chốt này, trong suốt 96 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó, phấn đấu hết mình cho lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi căn bản diện mạo đất nước và con người Việt Nam, tạo ra thế mới, lực mới của dân tộc là không thể phủ nhận nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong quá trình đó, chúng ta luôn phải đối mặt với sự chống phá của các thế lực, phản động, cơ hội chính trị không ngừng hoạt động âm mưu “diễn biến hòa bình”, thường xuyên phát tán các luận điệu sai trái, thù địch, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên mọi phương tiện báo chí, mạng xã hội, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các thế lực thù địch đã xuất bản, tán phát nhiều loại ấn phẩm như: Sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt như: BBC, VOA, RFA, RFI… Trong đó, các thế lực thù địch đã lập hàng nghìn trang web, blog, hàng trăm tạp chí, báo, nhà xuất bản, các đài phát thanh truyền hình có chương trình tiếng Việt… để xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng, phủ nhận thành tựu đất nước ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, bóp méo thực tế những hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội, những sơ hở thiếu sót trong thực hiện chính sách, pháp luật hoặc những vụ việc phức tạp nảy sinh trong dân tộc, tôn giáo nhằm kích động, lôi kéo nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với nhận diện, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, hệ thống cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã tăng cường quản lý, kiểm soát các nội dung tuyên truyền, gỡ bỏ các thông tin đăng tải có nội dung sai trái, độc hại. Nhiều cơ quan báo chí đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, những vấn đề lớn của Đảng và đất nước; định hướng văn hóa, thẩm mỹ, phản ánh sinh động đời sống xã hội, góp phần nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ, nhu cầu thông tin của công chúng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Có tác phẩm được đăng tải, phát sóng trên các chuyên mục, chuyên trang với những chương trình, bài viết phân tích, luận giải, làm rõ những giá trị bền vững, tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; từng bước thể hiện vai trò phản biện xã hội, khơi dậy và tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ kỷ cương pháp luật; phát huy vai trò xung kích là tuyến đầu, là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền đấu tranh ngăn chặn, phản bác có hiệu quả từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước; bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng của toàn dân, góp phần phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, đất nước đang còn nhiều khó khăn, phức tạp về kinh tế - xã hội, nhất là chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với 4 lần bùng phát; một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… vẫn diễn biến phức tạp; công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động triệt để tận dụng báo chí, internet, mạng xã hội, xây dựng các trang web, đặt máy chủ ở nước ngoài, đăng tải thông tin xuyên tạc, có quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta, tuồn tài liệu, sản phẩm xấu độc, phản động vào trong nước hàng ngày… tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh niên.

Để thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, báo chí phải phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, cần thực hiện tốt một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch như:

Báo chí tiếp tục là tuyến đầu, thực hiện nhất quán nguyên tắc hoạt động báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, luôn luôn đi đầu trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chăm lo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Đề cao trách nhiệm đảng viên của người làm báo, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, lối sống cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ người làm báo bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận cao, khả năng diễn đạt, thuyết phục, có nhiệt huyết, dũng khí đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Nguyễn Thanh Hoàng
Bình luận

Tin khác