Chính trịXây dựng Đảng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)

Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Ðảng

10:30 - Thứ Ba, 21/01/2020 Lượt xem: 2569 In bài viết

Lò Văn Muôn

Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã và đang tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Ðồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh trao đổi với cán bộ, cử tri xã Mường Phăng (huyện Ðiện Biên). Ảnh: Thu Hằng

Ðể triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung nghị quyết tới các đối tượng; xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định nhiệm vụ, giải pháp đối với từng nội dung. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công từng đồng chí ủy viên phụ trách các đảng bộ trực thuộc tỉnh để chỉ đạo, theo dõi kiểm điểm, nhận xét, đánh giá việc kiểm điểm, thực hiện tự phê bình và phê bình. Tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm sâu đối với những địa phương, đơn vị có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phân tích làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và những hạn chế, khuyết điểm để có giải pháp khắc phục. Sau kiểm điểm, thường xuyên đôn đốc các tổ chức đảng, đảng viên tập trung khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tiếp thu và nghiêm túc sửa chữa, khắc phục, có chuyển biến rõ rệt. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tình trạng thiếu dân chủ, mất đoàn kết nội bộ được cảnh báo, ngăn ngừa.

Gắn kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Trung ương, nhất là Quy định số 55-QÐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt; rà soát, xác định nội dung học và làm theo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp. Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp coi trọng việc đối thoại, tiếp nhận và xử lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân, trong đó có phản ánh về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách; nhằm phát hiện, chấn chỉnh và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Chỉ thị 08-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, phát huy dân chủ được các cấp ủy chú trọng. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí cán bộ có chuyển biến tích cực; đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra một số lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát năm 2019, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 106 đảng viên, trong đó có 14 cấp ủy viên, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Với sự chỉ đạo tập trung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên. Ðội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm với công việc; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, điều hành của chính quyền.

Kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; đặc biệt là bổ sung những kinh nghiệm quý về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, việc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài. Những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, do đó các cấp ủy, tổ chức đảng cần phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) để có giải pháp khắc phục, điều chỉnh.

Với quan điểm đánh giá đúng sự thật, kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá; thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng trong Ðảng bộ tỉnh tiếp tục kiên trì thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực thi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét để xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Ðảng đối với mọi mặt đời sống xã hội.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chuẩn bị chu đáo nội dung và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Các cấp ủy tập trung xây dựng đề án nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; kiên quyết không để lọt những người bản lĩnh chính trị không vững vàng,  hạn chế về năng lực, phẩm chất đạo đức vào cấp ủy. Tiếp tục thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng; tập trung phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng; ban hành các quy định trong công tác cán bộ, trong tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bảo vệ người dám đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện quản lý cán bộ, đảng viên; chú trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Bình luận

Tin khác

Back To Top