Chính trịXây dựng Đảng

Ðổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả

08:40 - Thứ Tư, 12/09/2018 Lượt xem: 4796 In bài viết

ĐBP - Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thể hiện quyết tâm lớn của Ðảng trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó có việc tiếp tục đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở Kế hoạch số 29 - KH/TU của Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Ðảng; việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, phổ biến rộng rãi tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhận thức đúng đắn mục tiêu, ý nghĩa của việc thực hiện nghị quyết, các cấp, các ngành đều xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng và quyết tâm, nỗ lực để thực hiện mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi phí thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

 

Ngành Giáo dục và Ðào tạo tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện đổi mới, sắp xếp, tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục. Trong ảnh: Một tiết học Tiếng Việt của cô và trò Trường Tiểu học Thị trấn Tủa Chùa (huyện Tủa Chùa). Ảnh: Minh Thùy

Ðể thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung về tổ chức bộ máy và cán bộ, quản lý, sử dụng biên chế, tinh giản biên chế, việc tạm dừng bổ nhiệm mới cấp phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, ngành tỉnh và cấp huyện; chỉ đạo các sở, ngành xây dựng đề án thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo quy hoạch theo đúng mục tiêu nghị quyết. Ðến nay, tỉnh đã hoàn thiện việc sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên để thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện; chuyển chức năng, nhiệm vụ, đội ngũ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về Sở Y tế; tổ chức lại phòng rà soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh; điều chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về dạy nghề từ Sở Giáo dục và Ðào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế, trong đó đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở hợp nhất 7 trung tâm cùng thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động tổ chức phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện chuyển giao về UBND cấp huyện quản lý. Nghiêm túc thực hiện việc bổ nhiệm cấp phó, thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện việc bố trí y tế học đường và kế toán trường học theo quy định. Việc thành lập mới, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện đúng theo chủ trương nghị quyết, không làm tăng thêm đầu mối, biên chế.

Ðến nay, 100% các sở, ngành; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã thực hiện việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức; rà soát thôn, bản, tổ dân phố, cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã để chuẩn bị xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các phòng, ban chuyên môn, điều chỉnh, tổ chức lại đơn vị hành chính, sáp nhập thôn bản, tổ dân phố… theo tinh thần Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Trong đó có phương án rà soát, sắp xếp giảm các ban chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành, ban quản lý dự án ở tỉnh, huyện; sắp xếp lại số lượng các cơ quan thuộc HÐND, UBND cấp huyện và thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Trung ương. Rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các sở, ngành và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo hướng tinh gọn đầu mối theo quy định nghị định mới của Chính phủ. Thực hiện hợp nhất Văn phòng HÐND, Văn phòng UBND, Văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Thực tế cho thấy, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước là chủ trương đúng đắn và nhất quán của Ðảng, Nhà nước. Chủ trương thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương với chủ trương lớn sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khắc phục tình trạng quan liêu, bỏ trống hoặc trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; gắn với đó là tinh giản biên chế, cơ cấu lại nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ðiều đó tác động, ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó nhiều mô hình mới chưa có tiền lệ, trong khi hệ thống các văn bản quy định và hướng dẫn về cơ cấu, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế quản lý, khung số lượng tổ chức, khung số lượng biên chế được thành lập tổ chức, tỷ lệ số lượng cấp phó so với biên chế được giao… chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời. Trước những khó khăn xuất phát từ thực tế đó, UBND tỉnh đã đề nghị Trung ương xem xét đánh giá mô hình tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện hiện tại để xây dựng mô hình mới sao cho khoa học, đảm bảo thống nhất trên toàn quốc, phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển xã hội hiện nay và trong tương lai. Tỉnh cũng đề nghị Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương sớm tham mưu xem xét, nghiên cứu xây dựng phương án hợp lý để ban hành đồng bộ thể chế chính sách; hướng dẫn, chỉ đạo địa phương thực hiện đảm bảo hoạt động tốt bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện trong việc thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời có phương án hợp lý để giải quyết chính sách cho số người dôi dư sau khi thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất; tháo gỡ cho địa phương trong quá trình thực hiện.

Minh Thùy
Bình luận
Back To Top