Chính trịXây dựng Đảng

Huyện Ðiện Biên Ðông

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

09:10 - Thứ Tư, 09/05/2018 Lượt xem: 2781 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ trên địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông. Thời gian qua, cùng với công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết sâu rộng tới các cấp ủy đảng và từng cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Ðiện Biên Ðông tiếp tục gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết với các mục tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội; khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm xây dựng Ðảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Ðại biểu tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII). Ảnh: C.T.V

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vừ A Bằng, Bí thư Huyện ủy Ðiện Biên Ðông cho biết: Theo định hướng xuyên suốt của Ðảng đối với cấp ủy, cán bộ, đảng viên là nghiêm túc phê bình và tự phê bình, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên quan điểm đó, Huyện ủy đã cụ thể hóa việc học tập, quán triệt nội dung các nghị quyết, chỉ thị thông qua tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nội dung các chuyên đề, đồng thời gắn trách nhiệm và ban hành Quy chế “Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu”. Bên cạnh đó, Huyện ủy tổ chức 2 hội nghị quán triệt tới cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ, tập trung cụ thể vào 27 biểu hiện thuộc 3 nhóm vấn đề đã nêu trong Nghị quyết; phổ biến, quán triệt các văn bản mới quy định của Bộ Chính trị,  Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ; ban hành quy chế phân cấp quản lý cán bộ; nghiêm túc xây dựng các chương trình hành động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, gắn trách nhiệm của từng thành viên với việc thực hiện các quy chế, từ các quy định về giờ giấc công vụ, kỷ luật, tổ chức…

Nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Ðiện Biên Ðông đã xây dựng, thống nhất 3 vấn đề nhất quán về quan điểm, gồm: đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh; ổn định chính trị; phát triển kinh tế. Từ những hoạt động cụ thể bằng các chương trình, nghị quyết, có thể khẳng định, trong gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình quốc phòng - an ninh, chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, ổn định; kinh tế - xã hội có những bước phát triển khá, cơ bản đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như nhận thức, ý thức chính trị, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên ở cơ sở còn rất hạn chế. Do đó, vấn đề đảng viên vi phạm các quy định của Ðảng, thậm chí vi phạm pháp luật vẫn diễn ra, đó là những hành vi như: Sử dụng, tham gia mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; vi phạm những điều đảng viên không được làm... Ðó chính là nhóm 9 vấn đề về biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống đã được nêu cụ thể trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cùng với đó là chế độ sinh hoạt của một số tổ chức cơ sở đảng, chi, đảng bộ trực thuộc chưa được duy trì nghiêm, dẫn đến việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến về tư tưởng, chính trị của cán bộ đảng viên không được thường xuyên. Những vấn đề tồn tại về phong tục, tập quán (đám tang, đám cưới, tảo hôn, trọng nam khinh nữ dẫn đến sinh con thứ 3, ăn lá ngón…) hằn sâu trong tư tưởng người dân địa phương, trong đó có cả cán bộ, đảng viên thuộc khối nông thôn, gây khó khăn cho quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tuyên truyền. Và vấn đề nữa là không ít cán bộ chủ chốt cấp cơ sở chưa qua đào tạo cơ bản, do đó chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, năng lực điều hành, khả năng truyền tải về các nội dung tuyên truyền, các chương trình, dự án còn hạn chế. Từ đó dẫn đến một bộ phận người dân trên địa bàn còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách, lười lao động.

Từ những vấn đề trên, để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) mang lại hiệu quả thực tiễn tới từng cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ, Huyện ủy Ðiện Biên Ðông xác định tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền và vận dụng, cụ thể hóa thực hiện Ðề án 01 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với 16 chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện và Chỉ thị 08 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc… Ðồng thời, thực hiện nghiêm chế độ tham mưu, báo cáo bằng nhiều hình thức với Ban Thường vụ, các Ban Ðảng Tỉnh ủy những diễn biến, sự việc xảy ra trên địa bàn để tỉnh nhanh chóng nắm bắt và có chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề ở cơ sở.

Phạm Dương
Bình luận