Chính trịXây dựng Đảng

Ðẩy mạnh thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2018

09:18 - Thứ Tư, 28/03/2018 Lượt xem: 4657 In bài viết
ĐBP - Chuyên đề năm 2018, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Từ đó góp phần xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Cán bộ, đảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh nghiên cứu, quán triệt học tập nội dung Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2018.

Ðảm bảo yêu cầu Kế hoạch số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đến nay các đảng bộ huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã triển khai quán triệt học tập nội dung chuyên đề tới cán bộ, đảng viên và phổ biến sâu rộng trong nhân dân. Chú trọng việc kết hợp chặt chẽ học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết của Ðảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong quá trình học tập, cùng với nội dung chuyên đề năm 2018 do Trung ương và tỉnh hướng dẫn, các cấp ủy chủ động xây dựng nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp, thiết thực cụ thể với ngành, địa phương, đơn vị mình gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2018, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; công tác tuyên truyền được chú trọng nhất là thông qua các phương tiện thông tin truyền thông. Nội dung tuyên truyền được tập trung vào tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Bác; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và kết quả thực hiện Chỉ thị 05 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ động phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, triển khai thực hiện không nghiêm túc; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

Tại Ðảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, việc quán triệt học tập nội dung Chuyên đề năm 2018, đã được Ðảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức triển khai tới 100% cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong toàn trường từ đầu tháng 3 vừa qua. Ðồng chí Nguyễn Song Bình, Bí thư Ðảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh cho biết: Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 được Ðảng bộ nhà trường xác định là một trong những nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi, đảng bộ. Vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên đều chủ động xây dựng kế hoạch và đăng ký học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp ủy thực hiện nghiêm quy định, quy chế làm việc, rà soát, bổ sung, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; các khoa, tổ chuyên môn tiếp tục đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy. Cùng với đó là thực hiện tuyên truyền lồng ghép các nội dung của Chuyên đề năm 2018 với các hoạt động chuyên môn, phong trào thi đua của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và sinh viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường.

Thực hiện quy định, quy chế làm việc; rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; theo chuyên đề năm 2018, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cùng với việc đẩy mạnh quán triệt học tập nội dung chuyên đề, Huyện ủy Ðiện Biên Ðông đã chỉ đạo rà soát, xây dựng quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị sát chức năng, nhiệm vụ, dễ thực hiện và đánh giá thực hiện. Huyện ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tiến hành rà soát thực hiện quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền… nhằm đánh giá sát thực năng lực, phẩm chất cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận