Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện

09:43 - Thứ Hai, 20/04/2020 Lượt xem: 3864 In bài viết

ĐBP - Ðiện Biên là địa bàn chiến lược, có vị trí đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 2 cũng như cả nước. Chính vì vậy, những năm qua, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh luôn xác định: Xây dựng KVPT tỉnh vững chắc vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài. Trên tinh thần đó, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”; ban hành chương trình hành động và các nghị quyết để chỉ đạo gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ðiển hình là Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 11/6/2010 về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TƯ; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 15/12/2011 về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 3/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 23/5/2016 về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh giai đoạn 2015 - 2020... Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, nòng cốt là cơ quan quân sự đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phát huy sức mạnh đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Ðể nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong xây dựng KVPT, thời gian qua công tác xây dựng Ðảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong KVPT tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, thực hiện. Theo đó, Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Ðảng; phát triển Ðảng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Tập trung xây dựng các cấp chính quyền vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là chính quyền “của dân, do dân, vì dân”; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức, điều hành xây dựng và hoạt động trong KVPT. Qua đó, chủ động phòng chống hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và phần tử xấu; xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp vững mạnh toàn diện.

Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT, Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, pháp luật Nhà nước về công tác quân sự - quốc phòng. Công tác giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được duy trì có nề nếp. Ðồng thời, chỉ đạo các địa phương, chủ động tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nghị định của Chính phủ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chương trình hành động và lập quy hoạch xây dựng KVPT.

Ðến nay, 10/10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có Ban chỉ đạo thực hiện KVPT hoạt động hiệu quả. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được quan tâm, triển khai thực hiện đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo đúng, đủ thành phần, hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, nhất là cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), tỉnh ta đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 35.000 cán bộ và giáo dục quốc phòng cho gần 180.000 lượt học sinh, sinh viên. Kết quả từ công tác tuyên truyền, giáo dục về xây dựng KVPT đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng KVPT vững chắc trong tình hình mới, “thế trận lòng dân” tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Ðể xây dựng tiềm lực vững mạnh và chuẩn bị các mặt để động viên quốc phòng trong KVPT, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Ðảng không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, giữ vững sự lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của lực lượng vũ trang trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng dân quân đảm bảo “Vững mạnh, rộng khắp”... Hàng năm, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang xây dựng và triển khai nghiêm kế hoạch huấn luyện. Lực lượng thường trực huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả”. Kết quả huấn luyện của các lực lượng vũ trang tỉnh hàng năm đều đáp ứng yêu cầu đặt ra; trong đó 75 - 80% đạt khá, giỏi.

Thực hiện xây dựng tiềm lực kinh tế trong KVPT, các cơ quan chức năng không ngừng nâng cao chất lượng đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng. Quy hoạch, đầu tư các công trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; ưu tiên các công trình lưỡng dụng, các địa bàn trọng yếu. Chính quyền địa phương chỉ đạo, hướng dẫn người dân ứng dụng KHKT vào sản xuất; tạo môi trường đầu tư, cạnh tranh minh bạch... để thúc đẩy sản xuất, chế biến tạo nguồn lực về kinh tế, đảm bảo yêu cầu khi có tình huống.

Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top