Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh

08:30 - Thứ Tư, 08/04/2020 Lượt xem: 4723 In bài viết

ĐBP - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng với làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, Ðảng bộ Quân sự tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. Ðây là nhân tố quyết định giúp lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cơ quan chính trị kiểm tra văn kiện, hệ thống sổ theo dõi công tác xây dựng đảng tại Ðảng bộ Quân sự huyện Mường Nhé. Ảnh: Đức Hạnh

Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp trong LLVT tỉnh chú trọng xây dựng cấp ủy, cán bộ chủ trì, nhất là đội ngũ bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở. Coi đây là yếu tố quan trọng xây dựng tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện Nghị quyết 513 của Ðảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) “Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Ðảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định; ưu tiên sắp xếp đủ cán bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, địa bàn đặc biệt khó khăn. Trong đó tạo điều kiện cho cán bộ đi đào tạo; chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Ổn định về tổ chức, Ðảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cấp ủy đảng trong LLVT nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là năng lực của đội ngũ cấp ủy, bí thư cơ sở.

Ðể thực hiện mục tiêu đó, cấp ủy các cấp trong LLVT tỉnh chú trọng công tác bồi dưỡng cấp ủy viên; nâng cao năng lực lãnh đạo bằng việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Người đứng đầu và mỗi cấp ủy viên đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong công tác, gương mẫu thực hiện “nói đi đôi với làm”, đề cao tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”; sâu sát cơ sở. Một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo là cấp ủy các cấp trong LLVT tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết và chế độ sinh hoạt phù hợp với đặc thù từng đơn vị; đổi mới quy trình ra nghị quyết theo hướng ngắn gọn, xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát thực tiễn, tập trung vào nhiệm vụ chính trị trung tâm. Quy chế làm việc của cấp ủy được chấp hành nghiêm; quy định rõ các chế độ công tác; phương pháp lãnh đạo khoa học, dân chủ, sát thực tiễn. Ðặc biệt là thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân. Thực hiện mục tiêu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cấp ủy các đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua công tác chính trị tư tưởng đã kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho cán bộ chiến sĩ trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Công tác giáo dục chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao; hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị được phát huy toàn diện; chính ủy, chính trị viên thực sự là người chủ trì về chính trị. Hàng năm có trên 82% tổ chức đảng, 97,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với hoạt động của LLVT tỉnh. Cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với Ðảng, giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không có biểu hiện dao động, suy thoái về tư tưởng, chính trị.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ðảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp. Nội dung kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng tập trung vào nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, chấp hành nguyên tắc tổ chức của Ðảng, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên... Công tác kiểm tra, giám sát được đưa vào nghị quyết của cấp ủy; thường xuyên được rà soát, bổ sung, điều chỉnh bảo đảm phù hợp, sát thực tiễn từng năm và cả nhiệm kỳ. Quá trình kiểm tra, giám sát đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của từng đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 107 lượt tổ chức đảng, 837 lượt đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời ngăn ngừa tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, trách nhiệm của đảng viên, người đứng đầu. Từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hà Nguyễn
Bình luận
Back To Top