Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Điện Biên Đông chú trọng triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Thứ Sáu, 28/04/2017 16:43

ĐBP - Thời gian qua, Huyện ủy Điện Biên Đông đã chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII; nỗ lực ngăn chặn 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với tinh thần đó, Huyện ủy đưa Nghị quyết TW 4, khóa XII vào nội dung kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Từ đó từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống, duy trì, phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nà Hỳ đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Thứ Hai, 12/12/2016 09:02
Nà Hỳ đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

ĐBP - Ngay sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) đã xây dựng chương trình, hành động thực hiện nghị quyết đại hội; cổ vũ, động viên đảng viên, nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Ngối Cáy đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Thứ Tư, 02/11/2016 10:05
Ngối Cáy đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

ĐBP - Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng) đã thống nhất, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời, xây dựng các chương trình, hành động, tập trung xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 20%.

Tênh Phông đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Thứ Hai, 10/10/2016 14:30
Tênh Phông đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

ĐBP - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tênh Phông, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định mục tiêu giảm hộ nghèo hàng năm từ 10% trở lên; phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 20% và không có hộ tái nghèo theo chuẩn hiện nay. Để hoàn thành mục tiêu đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo.

Sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vào cuộc sống

Thứ Hai, 22/08/2016 09:01
Sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vào cuộc sống

ĐBP - Ngay sau Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức sinh hoạt cơ quan, thông tin nhanh các vấn đề quan trọng của Đại hội cho 100% cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an tỉnh; qua đó, làm cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, những thành công, nội dung khái quát của các văn kiện, kết quả bầu cử, sự quan tâm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. 

Thanh Minh từng bước đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ Hai, 15/08/2016 08:52
Thanh Minh từng bước đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

ĐBP - Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ đã gặt hái được nhiều kết quả đáng mừng. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra. Phát huy thắng lợi đó, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Thanh Minh đã và đang tích cực tuyên truyền, quán triệt, ra sức thi đua lập thành tích, thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thực hiện Nghị quyết TW9 (khóa XI) về Văn hóa

Tầm nhìn xa của Đảng

Thứ Năm, 11/08/2016 08:55
Tầm nhìn xa của Đảng

ĐBP - Để thấy hết tầm nhìn xa của Đảng ta trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, thiết nghĩ, hãy bắt đầu từ “Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943”. Đó được xem là bản Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng, có tác dụng tập hợp, cổ vũ và động viên giới trí thức cùng các văn nghệ sỹ Việt Nam bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam...

Mường Lay với Nghị quyết phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch

Thứ Hai, 08/08/2016 09:01
Mường Lay với Nghị quyết phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch

ĐBP - Ngay sau thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX. Mường Lay lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Mường Lay đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ TX. Mường Lay đã xác định được những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, mục tiêu và giải pháp thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Sinh hoạt tư tưởng

Coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW

Thứ Tư, 03/08/2016 09:23

ĐBP - Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và là tấm gương sáng để người Việt Nam học tập và noi theo. Ngày 15/5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả bước đầu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thứ Tư, 03/08/2016 09:20

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Hướng dẫn 04-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Nghị quyết Đại hội XII), Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch về học tập, quán triệt, tuyên truyền và nghị quyết về chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cách xây dựng nông thôn mới của người Chà Nưa

Thứ Sáu, 29/07/2016 09:10
Cách xây dựng nông thôn mới của người Chà Nưa

ĐBP - Về với Chà Nưa (huyện Nậm Pồ) vào những ngày cuối tháng 6, diện mạo nông thôn mới (NTM) đã có nhiều khởi sắc. Mặc dù là xã có xuất phát điểm thấp, sản xuất manh mún, chủ yếu là tự cung, tự cấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; song với cách làm sáng tạo, sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ, chính quyền xã Chà Nưa quyết tâm cán đích NTM theo đúng lộ trình...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /