Chính trịXây dựng Đảng

Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan tiến hành tố tụng

Thứ Năm, 29/10/2020 10:03

Trên mặt trận đấu tranh với tham nhũng, các cơ quan tiến hành tố tụng đóng vai trò như người lính xung kích ở tuyến đầu, đấu tranh trực diện, trực tiếp trong quá trình phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Bà Ngô Thị Ngân, Bí thư Chi bộ đội 4b, xã Thanh Xương, huyện Ðiện Biên: Ðánh giá sát, đúng thực tế công tác giáo dục và đào tạo

Thứ Tư, 28/10/2020 08:57

ĐBP - Vừa qua, các dự thảo văn kiện Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng đã được phổ biến rộng rãi lấy ý kiến trong nhân dân. Nguyên là giáo viên, tôi quan tâm hơn cả đến vấn đề giáo dục và đào tạo, vì vậy đã đọc khá kỹ các nội dung liên quan. Tôi thấy, đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục và đào tạo rất đầy đủ, sát thực tế: Nhiệm kỳ qua, giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. Mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng về quy mô; chú trọng giáo dục và đào tạo ở những vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giáo dục nghề nghiệp có nhiều chuyển biến. Công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực chất, hiệu quả hơn...

Xây dựng Ðảng về chính trị

Thứ Ba, 27/10/2020 10:07

Xây dựng Ðảng về chính trị thường được đặt lên hàng đầu khi bàn về bốn mục tiêu xây dựng Ðảng: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Bốn mục tiêu có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau, thậm chí ở những mức độ và cách thể hiện khác nhau, các mục tiêu thâm nhập vào nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Tuy nhiên, mỗi mục tiêu có nội hàm và những khía cạnh đặc trưng cần được làm rõ và nhấn mạnh.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII

Cần tính toán kỹ các mục tiêu phát triển

Thứ Ba, 27/10/2020 08:32
Cần tính toán kỹ các mục tiêu phát triển

Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trình Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu: Đến năm 2030, là nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thứ Ba, 20/10/2020 10:39
Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo Điện Biên Phủ điện tử đăng toàn văn:

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Ba, 20/10/2020 09:34

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. 

Đại hội XIII của Đảng - dấu mốc quan trọng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Thứ Tư, 16/09/2020 14:54

Đại hội XIII của Đảng sẽ là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, dân tộc ta và nhân dân ta. Đại hội không chỉ nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới mà còn xác định các mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước.

Tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Xác định rõ những điểm đột phá

Thứ Sáu, 31/07/2020 08:37

ĐBP - Tham gia vào văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Học viện Nông nghiệp góp ý một số ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến việc phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo phát triển bền vững.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top