9 nội dung thi đua của ngành VHTT&DL trong năm 2018

Thứ Hai 14:01 15/01/2018
Sáng 11/1, Bộ VHTT&DL đã phát động phong trào thi đua của ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018 với 9 nội dung lớn.

Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 1/1/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ VHTT&DL phát động phong trào thi đua năm 2018 với nhiều nội dung.

Một là, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong việc thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2018.

Thứ hai, thực hiện triệt để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và tiếp tục triển khai Chỉ thị số 26 ngày 5/9/2016 của Bộ Chính trị và tiếp tục triển khai Chỉ thị số 26 ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở. Khắc phục, xử lý tình trạng chậm trễ trong thực thi nhiệm vụ được giao, tình trạng chậm, lùi, nợ đọng văn bản, đề án và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ công tác của Bộ, của ngành.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là các di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh. Thực hiện tốt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa…

Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lễ hội, khắc phục bệnh hình thức trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bình xét, công nhận thôn, làng văn hóa… Củng cố, tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu, đầu tư xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao phục vụ nhân dân và các sự kiện lớn của đất nước.

Thứ năm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp nhằm tham mưu cho Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai tốt cá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Triển khai tốt kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 9 và kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2.

Thứ sáu, triển khai Nghị quyết số 08 ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. Đẩy mạnh, phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, đặc biệt là trong thanh niên, học sinh, sinh viên, phấn đấu chỉ tiêu số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 30%, số gia đình tập luyện thể dục, thể thao đạt 25%. Huy động các nguồn lực đầu tư cho thể thao thành tích cao, phấn đấu giành thứ hạng cao tại các đấu trường khu vực và quốc tế năm 2018 và các năm tiếp theo. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục, thể thao cao cấp tiến tới Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Thứ bảy, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 08 ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn triển khai Luật Du lịch năm 2017. Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch ở nước ngoài đặc biệt là các thị trường trọng điểm, thúc đẩy các hoạt động du lịch liên vùng, du lịch cộng đồng, liên kết trong xây dựng thương hiệu và sản phẩm du lịch ở các địa phương. Tăng cường quản lý điểm đến và hướng dẫn viên du lịch. Phấn đấu tăng trưởng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam lên 20% so với năm 2017 và tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia năm 2018.

Thứ tám, tăng cường các hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao quảng bá và giới thiệu văn hóa, du lịch Việt Nam ra nước ngoài…

Thứ chín, chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên từng lĩnh vực công tác của ngành…

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Thị Bích Liên kêu gọi các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, học sinh, sinh viên và người lao động trong toàn ngành hưởng ứng tổ chức thực hiện có hiệu quả để phong trào thi đua thực sự là động lực góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2018 của ngành VHTT&DL.