Giải ngân hơn 53,7 tỷ đồng vốn Chương trình 135

Thứ Sáu 9:00 17/11/2017
ĐBP - Với nguồn vốn được giao gần 137 tỷ đồng từ Chương trình 135 trong năm 2017, Ðiện Biên tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng (102 tỷ đồng); hỗ trợ phát triển sản xuất (hơn 26,3 tỷ đồng), còn lại là kinh phí dành cho duy tu, bảo dưỡng công trình; nâng cao năng lực cho cộng đồng, cán bộ cơ sở. Ðến nay, giải ngân hơn 53,7 tỷ đồng.

Trong đó, hợp phần đầu tư cơ sở hạ tầng có khối lượng thực hiện cao nhất gần 58 tỷ đồng. Ðầu tư xây dựng 67 công trình (35 công trình tiếp chi, 32 công trình làm mới) thuộc các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng và điện sinh hoạt. Hợp phần nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở đã mở được 8 lớp tập huấn thu hút hơn 560 lượt người tham gia…