Bộ đội Biên phòng tỉnh

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân

Thứ Tư 8:04 19/12/2018

ĐBP - Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; tập trung xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giúp dân phát triển kinh tế - xã hội.

Ðại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh cho biết: Ðể thực hiện hiệu quả công tác xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, thì giải pháp quan trọng là nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân các dân tộc khu vực biên giới tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2018, BÐBP tỉnh đã tổ chức 883 buổi tuyên truyền cho 52.046 lượt người, phát 3.856 tờ rơi trợ giúp về pháp lý cho người dân ở khu vực biên giới. Nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục tập trung vào làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng bộ Quân đội về chủ quyền, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; Luật Quốc phòng, Luật Biên giới quốc gia, các nghị định, hiệp định về biên giới… Ðồng thời, làm rõ tầm quan trọng, nội dung thế trận biên phòng toàn dân; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch. Trong công tác tuyên truyền, BÐBP tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng bám sát cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, tuyên truyền thường xuyên với tuyên truyền, giáo dục theo chủ đề, chuyên đề; hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với nhận thức, phong tục, tập quán của từng đối tượng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đặc biệt, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, trước hết cán bộ chủ chốt các đơn vị biên phòng và nhân dân thấy rõ: Thế trận biên phòng toàn dân là tổ chức bố trí lực lượng, phương tiện; trong đó, BÐBP làm nòng cốt, kết hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các lực lượng khác và nhân dân khu vực biên giới nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cả thời bình và thời chiến. Ðến nay, trên địa bàn tỉnh có 73 thôn, bản; 30 tập thể và 4.428 hộ với 17.494 người đăng ký tự quản 366,861/455,573km đường biên; 3.679 hộ với 17.461 người đăng ký tự quản 149 cột mốc và 5 cọc dấu; 348 tổ, 2.041 thành viên đăng ký tự quản về an ninh trật tự.

Tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã phân công 29 tổ, đội công tác tăng cường cho 29 xã biên giới; cử cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy xã. Cán bộ, chiến sĩ BÐBP bám cơ sở đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy đảng, chính quyền xã biên giới củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và tổ chức quần chúng như: Xây dựng, củng cố và duy trì nề nếp, phương pháp công tác trong lãnh đạo, quản lý điều hành ở cấp xã; xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chương trình hành động, quy hoạch nguồn cán bộ, kế hoạch phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt; xây dựng quy chế phối hợp giữa các chi, đảng bộ 17 đồn biên phòng với đảng ủy 29 xã biên giới; chủ động củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng...

Xác định việc giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo có vai trò quan trọng để dân tin, dân hiểu và làm theo, BÐBP tỉnh đã thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng phụ trách xã luôn được nhân dân khu vực biên giới ghi nhận bởi nỗ lực giúp các hộ dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Năm 2018, BÐBP giúp dân 2.307 ngày công lao động sản xuất; phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở làm mới và sửa 126,42km đường giao thông thôn, bản; tu sửa 12km kênh mương thủy lợi; trồng rừng, khai hoang phục hóa 75ha; giúp dân sửa chữa và làm mới 35 căn nhà, giúp 52 hộ gia đình xóa đói, giảm nghèo; huy động 605 lượt cán bộ, chiến sĩ với 675 ngày công, 36 phương tiện tham gia giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai…

Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, BÐBP tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ biên giới, giữ vững ổn định chính trị địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, theo dõi chặt chẽ hoạt động của các loại tội phạm, chủ động đối phó với các tình huống bất trắc; tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ khu vực biên giới. Từ đầu năm đến nay, BÐBP cùng nhân dân các xã khu vực biên giới tổ chức 507 đợt tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc với 5.402 lượt người tham gia; tham gia giải quyết 27 vụ việc phức tạp, vận động nhân dân tố giác tội phạm 56 vụ với 75 đối tượng; bắt 14 vụ, 11 đối tượng vượt biên; vận động nhân dân phá nhổ 2.211m2 nương thuốc phiện; giao nộp, thu giữ 98 khẩu súng, 1 quả đạn cối, 1 lựu đạn mỏ vịt, 8 nòng súng kíp,15 bẫy kiềng.