HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Điện Biên

Thứ Năm 16:17 26/10/2017
ĐBP - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 – 2016 và năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” của HĐND tỉnh, ngày 26/10, tổ công tác số 1, HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát làm tổ trưởng thực hiện giám sát tại Văn phòng HĐND, UBND và các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng huyện Điện Biên.

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Điện Biên.

Thực hiện Nghị quyết 19, Văn phòng HĐND, UBND huyện Điện Biên đã tham mưu cho lãnh đạo huyện ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông tại UBND huyện”; thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính (TTHC) trên 3 lĩnh vực: Tư pháp (35 TTHC), Tài nguyên và Môi trường (43 TTHC), Lao động - Thương binh và Xã hội (22 TTHC). Hiện nay bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện chưa thực hiện việc tiếp nhận các TTHC liên quan đến công tác cấp phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và các thủ tục liên quan đến đầu tư, đăng ký doanh nghiệp. Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính (CCHC), hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc đã được Văn phòng HĐND, UBND huyện Điện Biên nâng cấp, kết nối, liên thông; trang thông tin điện tử của huyện phản ánh kịp thời các hoạt động chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn; hệ thống giao ban trực tuyến từ huyện tới các xã dự kiến được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, công tác CCHC, giải quyết một số TTHC còn chậm so với thời gian trả kết quả; sự phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường gặp khó khăn khi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Điện Biên đã sáp nhập về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trao đổi tại các cuộc giám sát, thành viên tổ giám sát đánh giá: Báo cáo của Văn phòng HĐND, UBND huyện về thực hiện Nghị quyết 19 còn sơ sài, không có số liệu, không thống kê, so sánh để nhận thấy kết quả tích cực khi triển khai, cần xây dựng lại báo cáo. Phòng "một cửa" tại Văn phòng HĐND, UBND huyện là bộ phận đặc biệt quan trọng, thể hiện bộ mặt của công tác CCHC địa phương cũng như Nghị quyết 19 thông qua cung cách, hiệu quả khi phục vụ người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, huyện cần nâng cao hơn nữa công tác đào tạo, củng cố, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận "một cửa". Một số phòng chuyên môn chưa thực sự nắm rõ bản chất của Nghị quyết 19, chưa đánh giá được tầm quan trọng các nội dung trong Nghị quyết dẫn đến việc triển khai thực hiện còn những hạn chế nhất định.

Đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị: Văn phòng HĐND, UBND huyện, các phòng chuyên môn cần gắn lĩnh vực công tác với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19; đặt các mục tiêu cụ thể của đơn vị so với muc tiêu của tỉnh. Ví dụ: Tỉnh đặt mục tiêu giải quyết TTHC trong 25 ngày thì đối với huyện, khối lượng tổng hợp thấp hơn cần đặt mục tiêu thời hạn giải quyết trong thời gian ít hơn; các phòng chuyên môn cần phát huy chức năng phối hợp đôn đốc, tham mưu cho huyện đẩy mạnh CCHC theo nội dung Nghị quyết.