Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Huyện Ðiện Biên Ðông

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thứ Tư, 09/05/2018 09:10

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ trên địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông. Thời gian qua, cùng với công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết sâu rộng tới các cấp ủy đảng và từng cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Ðiện Biên Ðông tiếp tục gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết với các mục tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội; khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm xây dựng Ðảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW tại Nậm Pồ

Thứ Tư, 11/04/2018 09:02
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW tại Nậm Pồ

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Pồ đã xây dựng Ðề án, ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết với mục tiêu sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, bố trí lại lao động phù hợp nhưng không làm ảnh hưởng, xáo trộn lớn đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Ðảng bộ huyện Mường Ảng

Ðã có sức lan tỏa

Thứ Tư, 04/04/2018 09:06
Ðã có sức lan tỏa

ĐBP - Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngay từ đầu năm, Ðảng bộ huyện Mường Ảng đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, từ đó đã có những kết quả tích cực trong việc thực hiện học và làm theo Bác, đặc biệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Ðẩy mạnh thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2018

Thứ Tư, 28/03/2018 09:18
Ðẩy mạnh thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2018

ĐBP - Chuyên đề năm 2018, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Từ đó góp phần xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thành ủy Ðiện Biên Phủ

Nghị quyết số 03 góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC

Thứ Sáu, 02/02/2018 09:37
Nghị quyết số 03 góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC

ĐBP - Kết quả bước đầu trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo mô hình “Một cửa” những năm trước đây của TP. Ðiện Biên Phủ góp phần giải quyết công việc nhanh hơn; giảm bớt một số TTHC rườm rà; quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết được công khai, minh bạch, rõ ràng hơn; từng bước hạn chế những phiền hà đối với tổ chức và công dân khi đến giao dịch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng thì công tác cải cách TTHC ở các cơ quan công quyền thuộc TP. Ðiện Biên Phủ vẫn còn một số hạn chế. Ðó là sự phối hợp trong giải quyết hồ sơ giữa các cơ quan chuyên môn thiếu đồng bộ, chặt chẽ, ý thức trách nhiệm một số bên chưa cao, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, làm giảm tiến độ giải quyết các TTHC. Tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ các cấp còn xảy ra tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn. Ðặc biệt là những nội dung liên quan đến thủ tục đất đai còn rườm rà, phức tạp, tình trạng hồ sơ trễ hẹn, đi lại nhiều lần còn tương đối phổ biến. Cán bộ tại bộ phận “Một cửa” còn hướng dẫn bổ sung hồ sơ nhiều lần, không rõ cam kết về thời hạn giải quyết, trễ hẹn không báo trước.

Bước chuyển từ Nghị quyết 30a

Thứ Năm, 14/12/2017 09:32
Bước chuyển từ Nghị quyết 30a

ĐBP - Xác định Nghị quyết 30a là chủ trương, chính sách lớn của Ðảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các huyện nghèo vươn lên, những năm qua, huyện Ðiện Biên Ðông đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong quá trình triển khai Nghị quyết đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân; huy động được cả hệ thống chính trị, xã hội cộng đồng dân cư tham gia với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao. Từ đó, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện có nhiều thay đổi tích cực.

Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng tại Ðiện Biên

Chuyển biến có, khó khăn nhiều

Thứ Sáu, 01/12/2017 09:14
Chuyển biến có, khó khăn nhiều

ĐBP - Ðánh giá của UBND tỉnh sau 4 năm thực hiện nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT) tại tỉnh ta, đã có những chuyển biến tích cực; góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại cần sự nỗ lực của tỉnh, sự quan tâm về thể chế, chính sách và cả đầu tư cơ sở vật chất của các bộ, ngành để Ðiện Biên thực hiện nghị quyết tốt hơn trong thời gian tiếp theo...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại huyện Mường Ảng

Chuyển biến tích cực

Thứ Sáu, 01/09/2017 09:20

ĐBP - Đồng chí Trương Quang Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng, cho biết: Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng tại Đảng bộ huyện. Huyện ủy tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm. Trong kiểm điểm đã chú trọng nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kịp thời xem xét giải quyết dứt điểm những sai phạm, khuyết điểm của cán bộ đảng viên; kịp thời phát hiện những sai trái, lệch lạc để có hình thức, biện pháp giáo dục, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống. Sau kiểm điểm, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) xây dựng, thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế khuyết điểm. Trong năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế của tập thể được chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2015. Kế hoạch khắc phục khuyết điểm đã đề cập đầy đủ các nội dung khuyết điểm, hạn chế trên các lĩnh vực; đề ra phương hướng giải pháp cụ thể để khắc phục; đồng thời, phân công rõ trách nhiệm cho các tổ chức, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu để triển khai thực hiện khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm.

Điện Biên Đông

Quán triệt, triển khai Nghị quyết TW5, khóa XII

Thứ Ba, 25/07/2017 14:30
Quán triệt, triển khai Nghị quyết TW5, khóa XII

ĐBP - Ngày 25/7, Huyện ủy Điện Biên Đông tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW5, khóa XII cho cán bộ chủ chốt toàn huyện.

Mường Ảng sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05

Thứ Hai, 26/06/2017 09:58
Mường Ảng sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05

ĐBP - Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05), Đảng bộ huyện Mường Ảng đã có nhiều chuyển biến tích cực từ ý thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Huyện ủy Mường Ảng đã cụ thể hóa Chỉ thị 05 bằng việc xây dựng chương trình hành động “Nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2015 - 2020” và triển khai đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, chính quyền, mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Đảng bộ.

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đổi thay Mường Thín

Thứ Tư, 14/06/2017 09:25
Đổi thay Mường Thín

ĐBP - Đến xã Mường Thín (huyện Tuần Giáo) vào những ngày đầu tháng 6, chúng tôi rất phấn khởi khi được chứng kiến sự đổi thay rõ rệt của xã vùng cao này. Nhiều công trình điện, đường, trường, trạm, trụ sở làm việc, nhà ở được xây mới khang trang; trên những cánh đồng, người dân đang nô nức gặt lúa. Từ người dân đến cấp ủy Đảng, chính quyền xã Mường Thín đang từng ngày nỗ lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhằm thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /