Phát triển văn hóa đọc trong trường học

Phát triển văn hóa đọc trong trường học

Thứ Ba, 05/01/2016 00:00

Một trong những mục tiêu của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển năng lực tự học, biết thu thập và xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau và ngày càng đa dạng, phong phú để có năng lực học tập suốt đời. Hệ thống thư viện trường học với các tiêu chí mới sẽ góp phần tích cực đáp ứng yêu cầu đó.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /